Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Právnofilozofické názory Františka Deáka

István Stipta, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Law, Budapest, stipta.istvan@kre.hu

Problematické uzly diskuze o osové době: příklad zoroastrismu

Kateřina Soukalová, Pracoviště historické sociologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, katerina.soukalova@fhs.cuni.cz 

Aktuálne problémy kulturologického výskumu dolnozemských Slovákov

Boris Michalík, Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, bmichalik@ukf.sk 

Hodnotová orientace dobrovolníků a reprezentativního vzorku obyvatel České republiky

Dagmar Faastová, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, dagmar.faastova01@upol.cz

František Baumgartner, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, frantisek.baumgartner@osu.cz

Osobnostné faktory pracovnej spokojnosti

Jana Fecková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav,Košice, tomkova@saske.sk

Miroslava Kopaničáková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav,Košice, kopanicakova@saske.sk

Sociálna opora u hráčov online rolových počítačových hier (MMORPG)

Bozogáňová Miroslava, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice bozoganova@saske.sk

Schwartzová Vladimíra, I. stomatologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vladka.schwartzova@gmail.com

Recenzie a anotácie

KODRLOVÁ, Ida – ČERMÁK, Ivo. Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová. Praha : Academia, 2009, 266 s., ISBN 978-80-200-1524-2

Lucia Ištoňová, istonova@saske.sk 

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Sociálne procesy a osobnosť 2015“, Brno, 9. – 11. september 2015

Lucia Ištoňová, istonova@saske.sk 

Správa z konferencie „Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii“, Košice, 11. september 2015

Marianna Bobková, bobkova@saske.sk

Klára Kohoutová, kohoutova@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok