Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic

Milan Olejník, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, olejnik@saske.sk

Vybrané aspekty úspešnosti náborových akcií zamestnancov pre Východoslovenské železiarne

Marianna Bobková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, bobkova@saske.sk

Duševní poruchy a konstrukce normality

Jan Škrob, Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, j.j.skrob@gmail.com

Martin Charvát, Katedra elektronické kultury a sémiotiky, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, martycharvat@hotmail.cz 

Vliv temperamentu a self-esteem na resilienci u vysokoškolských studentů

Jan Sebastian Novotný, Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně, sebastian.novotny@gmail.com

Klára Seidlová, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, kl.seidlova@gmail.com

Adéla Tarinová, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, adtar@seznam.cz

Identifikovanie faktorov vnímania reklamy a faktorov vnímania manipulácie

Miroslav Frankovský, Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, miroslav.frankovsky@unipo.sk

Zuzana Birknerová, Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, zuzana.birknerova@unipo.sk

Diskusia

The foundation of sources for the study of the Canadian immigration policy relating to the Ukrainian immigrants in 1918 – 1939

Dzyra Olesya, Research Institute of Ukrainian Studies, Ministry of Education of Ukraine, Kiev, dzyraolesya@mail.ru

Recenzie a anotácie

FICERI, Ondrej. Košice v slovenskej historiografii. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2016, 266 s. ISBN 978-80-971895-2-5

Lucia Poláková; kanuscakova@saske.sk 

MATOUŠEK, Oldřich – PAZLAROVÁ, Hana a kol. Podpora rodiny: manuál pre pomáhajúce profesie. Praha : Portál, 2014, 171 s., ISBN 978-80-262-0697-2.

Katarína Kotradyová; kkatarinay@gmail.com

ČARNOGURSKÝ, Pavol. Súboj s komunizmom 2. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015, 367 s. ISBN 978-80-8061-858-2

Lucia Heldáková, luckaheldakova@gmail.com

Správy

Správa z XV. zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Skalica, 11. – 13. máj 2016

Nikola Regináčová, nikola.reginacova@upjs.sk 

Zpráva z konference „České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.“, Hradec Králové, 30. – 31. března 2016

Klara Kohoutová, kohoutova@saske.sk 

Správa z konferencie „Promýšlet Evropu dvacátého století: Hybatelé dějin?“, Brno, 12. - 13. apríl 2016

Martin Furmanik, furmanik@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok