Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Morálne zdôvodňovanie v kontexte na cieľ orientovaného správania

Moral justification in the context of goal directed behavior

Autor:

Radka Čopková, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, radka.copkova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Predmetom zrealizovaného výskumu bolo overenie vlastností nástroja zameraného na meranie fenoménu sebalicencovania v na cieľ orientovanom správaní. Ako naznačuje názov premennej, ide o spojenie dvoch významných línií v sebaregulačnom výskume – morálneho zdôvodňovania (konkrétne sebalicencovania) (Khan & Dhar, 2006; Kivetz & Zheng, 2006; Monin & Miller, 2001) a na cieľ orientovaného správania (Carver & Scheier, 2001; Fishbein & Ajzen, 1975; Perugini & Bagozzi, 2001). Výskum bol zrealizovaný na vzorke 114 vysokoškolských študentov (78% žien; 22% mužov) vo veku od 18 do 33 rokov (priemerný vek bol 23,03 rokov, SD=2,78). Vytvorili sme reliabilný dotazník (Cronbachova alfa=0,921) zachytávajúci spôsob dosahovania cieľa v morálne otáznych podmienkach. Dotazník pozostáva z troch reliabilných subškál: Výčitky (0,848), Odhodlanie (0,841) a Odosobnenie (0,832). Okrem tejto novej metodiky boli použité ďalšie tri: Machiavellian Personality Scale (Dahling et al., 2008), Krátka škála sebakontroly (Tangney, Baumeister & Boone, 2004) a Škála svedomitosti z NEO-FFI (Ruisel & Halama, 2007). Potvrdené boli rodové rozdiely v sebalicencovaní v na cieľ orientovanom správaní ako celku a taktiež v subškálach Výčitky a Odhodlanie. Korelačná analýza potvrdila signifikantné interkorelácie medzi všetkými subškálami sebalicencovania v na cieľ orientovanom správaní a tiež jeho signifikantné vzťahy s machiavelistickou osobnosťou, sebakontrolou a svedomitosťou. Cieľ výskumu bol dosiahnutý odhalením faktorovej štruktúry Dotazníka sebalicencovania v na cieľ orientovanom správaní a jeho vzťahov s machiavelistickou osobnosťou, sebakontrolou a svedomitosťou.

Abstract

The aim of the current research was to confirm the properties of one possible way how to measure the phenomenon of self-licensing in goal directed behavior. As the name of variable suggests, we have connected two significant fields of self-regulation research – moral justification (specifically self-licensing) (Khan & Dhar, 2006; Kivetz & Zheng, 2006; Monin & Miller, 2001) and goal directed behavior (Carver & Scheier, 2001; Fishbein & Ajzen, 1975; Perugini & Bagozzi, 2001). The sample of 114 university students (78% women; 22% men) aged from 18 to 33 years (the average age was 23,03 years, SD=2,78) has been used. We have constructed a reliable questionnaire (Cronbach´s alpha=0,921) capturing the way of goal attainment in morally questionable conditions. The questionnaire consists of three reliable sub-dimensions: Remorse (0,848), Self-reassurance (0,841) and Depersonalization (0,832). Except of new measure, next three have been used: Machiavellian Personality Scale (Dahling et al., 2008), Short Self-Control Scale (Tangney, Baumeister & Boone, 2004) and Conscientiousness dimension from NEO-FFI (Ruisel & Halama, 2007). Gender differences have been confirmed in self-licensing in goal directed behavior as whole and also in sub-dimensions of Remorse and Self-reassurance. The correlation analysis has confirmed significant inter-correlations between all sub-dimensions of self-licensing in goal directed behaviour. Also it has confirmed significant relationships with machiavellian personality, self-control and self-conscientiousness. The aim of the current research was reached by finding factor structure of Self-licensing in goal directed behavior questionnaire and its relationships with machiavellianism, sef-control and conscientiousness.

Keywords

Moral justification. Self-licensing. Goal directed behavior. Machiavellian personality. Self-control. Conscientiousness.

Bibliografické informácie (sk)

ČOPKOVÁ, Radka. Morálne zdôvodňovanie v kontexte na cieľ orientovaného správania.Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 3.

Bibliographic information

ČOPKOVÁ, Radka. Moral justification in the context of goal directed behavior. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok