Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Nemecké štátne reformné reálne gymnázium v Levoči v 20. a 30. rokoch 20. storočia a aktivity jeho študentov v spolku Pfadfinderverein

The German state reformed secondary school in Levoča in the 1920s and 1930s and the activities of its students in the association Pfadfinderverein

Autor:

Mária Ďurkovská, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok je zameraný na činnosť Nemeckého štátneho reformného gymnázia v Levoči v 20. a 30. rokoch 20. storočia od jeho vzniku až po ukončenie činnosti. Na jeho napríklad poukazuje na vývoji nemeckého školstva počas prvej Československej republiky. Dôraz je kladený nielen na učiteľov, žiakov a štruktúru učebných osnov, ale aj na mimoškolské aktivity študentov. S tým úzko súvisí i problematika nemeckých a skautov hnutia. V tomto ohľade Príspevok sa zaoberá aj s tvorbou, organizáciu a vývoj nemeckého skautského spolku „Verein der Pfadfinder in der Slowakei“ na Spiši, ktorý bol založený v roku 1932 skupinou študentov nemeckého gymnázia v Levoči. Pozornosť je venovaná zásadám tohto spolku (napríklad princíp čistoty rasy), ktoré boli v rozpore s princípmi občianskej spoločnosti v Československu. Okrem toho, príspevok približuje aj provokačné správanie nemeckej mládeže na Spiši na začiatku tridsiatych rokov a neznášanlivosť medzi členmi spolku a študentami, ktorí do neho nepatrili. Časť príspevku je venovaná zmenám v zmýšľaní nemeckej mládeže v dôsledku vplyvu hitlerovského hnutia. Hnutie Pfadfinderverein v mnohom ovplyvnilo občianske vzťahy v Levoči v 30. rokoch 20. storočia. Išlo predovšetkým o vyznávanie zásad, ktoré boli v protiklade s princípmi občianskej spoločnosti, ale i o negatívne vzťahy a šikanovanie žiakov židovského vierovyznania členmi spolku Pfadfinderverein na nemeckom reálnom gymnáziu v Levoči. Výsledkom bolo prestúpenie mnohých židovských žiakov na iné gymnáziá. Zákaz činnosti spolku a následné vyšetrovanie a trestné stíhanie mnohých jeho členov bolo dôkazom, že spoločenská klíma v Levoči nebola naklonená rozvoju podobných extrémnych ideológií.

Abstract

The article is focuses on the German state reformed secondary school in the 20s and 30s of the 20th century from its inception to the completion of its activities. This example shows the development of the German education during the first Czechoslovak Republic. The focus is not only on teachers, pupils and the structure of curricula, but also on extra-curricular activities of students and the closely related issue of German Scouts movement. In this regard, the contribution deals also with the formation, organization and development of the German Scout Association “Verein der Pfadfinder in der Slowakei” in the Spis, which was founded in 1932 by the group of students of the German grammar school in Levoča. Attention is paid to the principles of this association (for example, the principle of racial purity) which were contrary to the principles of civil society in Czechoslovakia. In addition, this contribution approaches also the provocative behaviour of the German youth in the Spis at the beginning of the thirties and the incompatibility between the members of the association and the students who did not belong to the association. Part of the paper is devoted to a change in perception of the German youth as a result of Hitler’s influence on the movement. Association of “Verein der Pfadfinder in der Slowakei” affected in many ways the civil relations in Levoča during the third decade of the 20th century. Particularly, it was the affirmation of the principles that were contrary to the principles of democratic society, as well as the negative attitude and bullying of students of Jewish religious community by members of the Pfadfinderverein at the state German reformed secondary school in Levoča. This resulted in transfer of many Jewish children to other secondary schools. Prohibition of activities of Pfadfinderverein and subsequent investigation and prosecution of many of its members were proof that the social climate in Levoča was not in favour of developing similar extreme ideologies.

Keywords

Education of German minority. Secondary schools. Czechoslovak Republic. Scouts movement. Levoča.

Bibliografické informácie (sk)

ĎURKOVSKÁ, Mária. Nemecké štátne reformné reálne gymnázium v Levoči v 20. a 30. rokoch 20. storočia a aktivity jeho študentov v spolku Pfadfinderverein. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 3.

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária. The German state reformed secondary school in Levoča in the 1920s and 1930s and the activities of its students in the association Pfadfinderverein. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok