Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Prehľadová štúdia: Zmeny v teóriách prelínania pracovného a rodinného prostredia

Literature review: Changes in the theories of work/family interface

Autor:

Lucia Ištoňová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, istonova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Práca a rodina sú už tradične považované za dve kľúčové domény životov ľudí. Zaujatie výskumníkov z rôznych vedeckých oblastí, predovšetkým však z oblasti psychológie a sociológie viedlo k rozsiahlemu skúmaniu problematiky interakcie pracovného a rodinného prostredia. Vzhľadom na súčasný stav poznania problematiky prelínania pracovného a rodinného prostredia je cieľom predkladaného príspevku poskytnúť chronologický prehľad zmien vo vnímaní prelínania pracovného a rodinného prostredia v teóriách. V príspevku sa zameriame na najvýznamnejšie a vo výskume najviac rezonujúce teórie neinterakčného a interakčného prúdu. Neinterakčný prúd bol v teórii dominantný od začiatkov 20. storočia až do konca 60. rokov 20. storočia, pričom jeho základnou črtou bolo striktné oddeľovanie pracovnej a rodinnej domény. V tomto príspevku sme sa venovali dvom teóriám spadajúcim do neinterakčného prúdu štrukturálnemu funkcionalizmu a teórii segmentovania. V 70. rokoch 20. storočia dochádza k zmene paradigmy v smere interakčného prúdu. V tomto príspevku sme interakčný prúd rozdelili na  negatívnu a pozitívnu perspektívu. Z negatívnej perspektívy sme sa venovali teórii rolového konfliktu, teórii kompenzácie, teórii suplementárnej kompenzácie, teórii reaktívnej kompenzácie, teórii prelínania, teórii prekríženia, modelu prelínania-prekríženia a teórii konfliktu práca – rodina. Z pozitívnej perspektívny sme sa venovali teórii rolovej akumulácie, teórii obohacovania, teórii pozitívneho prelínania, teórii zlepšovania a teórii podpory. Cieľom štúdie je okrem chronologického prehľadu akcentovať aj podobnosti a odlišností jednotlivých teórií. V záverečnej časti príspevku diskutujeme o možnostiach a perspektívach ďalšieho výskumu, kde navrhujeme tri možné varianty: kreovanie, integrácia a klasifikácia. Domnievame sa, že najlepšou možnosťou z hľadiska budúceho výskumu je klasifikácia, ktorá by vniesla štruktúru do aktuálneho stavu. 


Abstract

Work and family have traditionally been considered as two main domains of people’s lives. Research interest from different scientific fields, but mostly from the fields of psychology and sociology led to an extensive examination of work and family interactions. Taking into consideration the current state of theory, the aim of the present study was to provide a chronological overview focused on the changes of the perception of work/family interface in different theories. Moreover, we attempted to emphasize similarities and differences between these theories. In this study we focused on the most significant theories from both, non-interactional and interactional approach. Non-interactional approach to work/family interface was dominant approximately from the early 1920s until late 1960s and its main assumption was that work and family domain are strictly separated. In the present study, the non-interactional approach is represented by segmentation theory and structural functionalism. Since the myth of separation has been shattered, research has developed strong interactional orientation. The main assumption of the interactional approach to work/family interface is that work domain and family domain are closely intertwined. The interactional approach was further divided into two perspectives: negative and positive. The negative perspective of the interactional approach is represented by role conflict theory, compensation theory, supplemental compensation theory, reactive compensation theory, negative spillover theory, crossover theory, spillover-crossover theory, and finally, work-family conflict theory. The positive perspective of the interactional approach is represented by the following: role accumulation theory, enrichment theory, positive spillover theory, enhancement theory, and facilitation theory. In the closing part of the present study we discussed possibilities for future development. We proposed three potential alternatives, which are: creation, integration, and classification. We believe that classification seems to be the optimal direction for future research and it would bring much needed structure into current theories. 

Keywords

Work. Family. Theories. Chronological overview.

Bibliografické informácie (sk)

IŠTOŇOVÁ, Lucia. Prehľadová štúdia: Zmeny v teóriách prelínania pracovného a rodinného prostredia.Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 3.

Bibliographic information

IŠTOŇOVÁ, Lucia. Literature review: Changes in the theories of work/family interface. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok