Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Senzitivita voči nespravodlivosti vo vzťahu k odpusteniu v partnerských vzťahoch

Justice sensitivity in relation to forgiveness in intimate relationships

Autor:

Rovenská Denisa, Katedra sociálnych štúdií, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, denisa.andrasiova@gmail.com

Kozmová Simona, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, simona.kozmova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Odborná literatúra uvádza, že miera senzitivity, s akou obeť vníma a hodnotí prežitú nespravodlivosť v partnerskom vzťahu súvisí s mierou, s akou je ochotná odpustiť nespravodlivý akt svojmu/svojej partnerovi/partnerke. Mimo iného, je potrebné brať do úvahy aj rodový kontext, nakoľko sa ukázalo, že rod môže byť významným faktorom v oblasti odpustenia nespravodlivosti v partnerskom vzťahu. Cieľom príspevku bolo preto overiť súvislosti medzi senzitivitou voči nespravodlivosti z pozície obete a tendenciou odpustiť neférovosť partnerovi/partnerke. Pre naplnenie spomenutého cieľa sa 130 respondentov (67 žien a 63 mužov) s priemerným vekom 22,35 rokov (SD = 1,83) vyjadrilo k otázkam, ktoré zaznamenávali individuálne dispozície reagovania na nespravodlivé situácie z pozície obete pomocou metodiky Justice Sensitivity Inventory (Schmitt et al., 2010) a individuálnu dispozíciu k odpusteniu v troch možných oblastiach (odpustenie sebe, iným, situácie) prostredníctvom metodiky Heartland forgiveness scale (Thompson et al., 2005). Zistenia poukázali na existenciu signifikantného vzťahu medzi senzitivitou voči nespravodlivosti z pozície obete a tendenciou odpustiť nespravodlivosť. Konkrétne, u mužského súboru sa preukázal signifikantný negatívny a stredne silný vzťah medzi senzitivitou voči nespravodlivosťou z pozície obete a tendenciou odpustiť iným, tzn. odpustiť partnerke neférový čin (r = -0,586; p < 0,001). V prípade ženského súboru sa ukázalo, že existuje signifikantný negatívny, stredne silný vzťah medzi senzitivitou voči nespravodlivosti z pozície obete a tendenciou odpustiť sebe (r = -0,289; p = 0,018) a tendenciou odpustiť iným, tzn. odpustiť partnerovi jeho neférový prečin (r = -0,370; p < 0,001).

Abstract

Justice is a central issue in people’s lives. Justice judgments could depend on relatively stable individual differences in attitudes, beliefs, and personality factors. For example, individuals can differ consistently across time and situations in how easily they perceive procedures or distributions as unfair (Schmitt & Dörfel, 1999). In other words, people can differ in justice sensitivity. Many studies on justice sensitivity mentioned thus far have measured this construct from a victim’s perspective. In the area of social justice research, numerous studies have shown that a considerable amount of variation in people’s reactions is due to justice-related dispositions such as justice sensitivity and victim’s perspective. As Schmitt et al. (2005) argued, justice sensitivity from a victim’s perspective represents a mixture of genuine concern for justice along with intolerance regarding its violation as well as a strong motive for self-protection. Besides, factor as a gender could be also significant, because of its effect on tendency to forgive injustice. The literature indicates that females are more forgiving than males. This may be a result of gender role socialization. Men are typically encouraged to suppress most emotions, except for aggressive ones, while on the other hand, women are expected to respond to offenses with understanding, compassion, and empathy (Gault & Sabini, 2000). The aim of this contribution was to examine relations between justice sensitivity from a victim’s perspective and forgiveness. 130 respondents (67 women and 63 men) with the average age of 22.35 years (SD = 1.83) answered the questions measuring victim sensitivity by Justice Sensitivity Inventory (Schmitt et al., 2010) and individual dispositional forgiveness (person´s tendency to forgive (1) him/herself; (2) other people, and (3) situation) by Heartland Forgiveness Scale (Thompson et al., 2005). The results showed significant gender differences in tendency to forgive (t(128) = -4.055; p <0.001). Generally, women were more forgiving than men (M(women) = 4.14, SD = 0.53; M(men) = 3.88, SD = 0.36). Furthermore, justice sensitivity from a victim’s perspective was in a relation with forgiveness. Specifically, significant negative relationship between justice sensitivity from a victim’s perspective and tendency to forgive other people was shown among men (r = -0.586; p < 0.001). Significant negative relationship between justice sensitivity from a victim’s perspective and tendency to forgive herself (r = -0.289; p = 0.018) and tendency to forgive other people (r = -0.370; p < 0.001) was shown among women.

Keywords

Justice. Justice sensitivity. Forgiveness. Intimate relationships. Gender.

Bibliografické informácie (sk)

ROVENSKÁ, Denisa – KOZMOVÁ, Simona. Senzitivita voči nespravodlivosti vo vzťahu k odpusteniu v partnerských vzťahoch. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 3.

Bibliographic information

ROVENSKÁ, Denisa – KOZMOVÁ, Simona. Justice sensitivity in relation to forgiveness in intimate relationships. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok