Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Tri režimy – tri interpretácie. Život Ľudovíta Štúra v československých a slovenských učebniciach dejepisu používaných v rozpätí rokov 1918 – 1989

Three Regimes – Three Interpretations. Life of Ľudovít Štúr in Czechoslovak and Slovak History Textbooks Used in 1918 – 1989

Autor:

Slávka Otčenášová, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slavka.Otcenasova@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Pri príležitosti dvestého výročia jeho narodenia vyhlásila vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 15. októbra 2014 rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra.Príspevok približuje obrazy tohto národného buditeľa, politika, novinára, kodifikátora spisovnej slovenčiny, poslanca uhorského snemu, organizátora Slovanského zjazdu v Prahe i ozbrojených vystúpení slovenských dobrovoľníkov v revolúcii 1848 – 1849 v učebniciach dejepisu pre základné a stredné školy,ktoré si osvojovali mladé generácie žiakov a študentov v troch politických režimoch: počas medzivojnového Československa v rokoch 1918 – 1938, počas Slovenskej republiky trvajúcej v rokoch 1939 – 1945 a napokon v období vlády komunistickej strany v Československu v rokoch 1948 – 1989. Práca vychádza z tézy, podľa ktorej je možné učebnice dejepisu vnímať ako najfrekventovanejšie médium sprostredkovávania historického poznania širokej spoločnosti, najčítanejšiu historickú spisbu a jednu z najdôležitejších foriem vytvárania historického vedomia ľudí, ich kolektívnej pamäti a kolektívnej identity.Učebnice dejepisu súčasne reflektujú aktuálne politické a filozofické prúdenia v dobe, v ktorej vznikajú a v spoločnosti, pre ktorú sú písané. Odzrkadľujú súdobé želania politických a intelektuálnych elít a tieto sú retrospektívne projektované do minulosti: historické príbehy v učebniciach dejepisu reprezentujú spoločenské hodnoty presadzované aktuálne v dobe ich vzniku.Autorka analyzovala obsah naratívov o Ľudovítovi Štúrovi vo vybraných učebniciach dejepisu používaných na slovenských základných a stredných školách v rozpätí rokov 1918 až 1989 a predstavuje ich v dobovom politickom,spoločenskom a historiografickom kontexte. Aj keď interpretácie historického významu  Ľudovíta Štúra a ich zjednodušená prezentácia v učebniciach dejepisu boli v rôznych obdobiach poznačené rôznymi ideologickými nátlakmi a z nich vyplývajúcou selektívnosťou,v učebnicových naratívoch bol Štúr v každom režime a za každých okolností prezentovaný ako mimoriadny človek s veľkým vplyvom na existenciu celého národa, vodca a vizionár presvedčený o svojich zásadách – ako hrdina v Carlyleovom duchu 19. storočia.  

Abstract

The article discusses the image of Ľudovít Štúr portrayed in history textbooks used in elementary and high schools in Slovakia during three different political regimes in the period of 1918 – 1989.  Štúr was a prominent nineteenth century Slovak politician, journalist and a principle organizer of the Slovak national movement. He was also the initiator of the codification of the Slovak language and coordinator of voluntary Slovak campaigns against Hungarian rule in Upper Hungary during the 1848–49 revolutions in the Habsburg Monarchy. He has been considered an iconic figure of Slovak history, and thus the interpretation of his life and work, as well as the deeds of his closest collaborators – in Slovak historiography commonly referred to as the third generation of the Slovak national movement – became one of the key narratives in Slovak history textbooks. Yet, since history textbooks are part of the official historiography and, as such, are intended to pass on the values of current political elites onto subsequent generations, the narratives in them have been influenced by different political regimes and by different ideological needs and constrains. The author presents the changing perspectives on the historical importance of Ľudovít Štúr in history textbooks published in the interwar Czechoslovak Republic (1918 – 1938), during the independent WWII Slovak Republic (1939 – 1945) and, finally, during the times when Czechoslovakia was under the rule of the Communist Party (1948 – 1989) in the contexts of the official ideologies, mainstream social and political worldviews and values promoted during the respective periods. The interpretations of the historical importance of Ľudovít Štúr and his generation, and their simplified and rather schematic presentation in history textbooks have been characterized by selectiveness stemming from attempts to implement different ideologies. Yet, in each of the above-mentioned periods, the general image of Ľudovít Štúr was that of a hero, such as in Thomas Carlyle’s nineteenth century concept of great men moving the historical development. 

Keywords

Ľudovít Štúr. Narrative. Biography. History textbooks.

Bibliografické informácie (sk)

OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Tri režimy – tri interpretácie. Život Ľudovíta Štúra v československých a slovenských učebniciach dejepisu používaných v rozpätí rokov 1918 – 1989. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 3.Bibliographic information

OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Three Regimes – Three Interpretations. Life of Ľudovít Štúr in Czechoslovak and Slovak History Textbooks Used in 1918 – 1989. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok