Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Mapovanie národov bez štátu: východní Slovania v Karpatoch

Paul Robert Magocsi,  gajdosm@saske.sk 

Stratégie zvládania vo vzťahu k dimenziám hodnotenia náročných situácií

Baumgartner František, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Frankovský Miroslav, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Skúmanie miery osobnej identifikácie príslušníkov majority a minority s makrosociálnymi útvarmi

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk  

Recenzie

Výrost, Jozef; Slaměník, Ivan (Eds.): Aplikovaná sociální psychologie I

 Peter Bajan, pbajan@saske.sk                              

Kol.autorov: Slovenské národné rady. Bratislava 1998.

Mojmír Staško, stasko@saske.sk                              

Galandauer, Jan: Karel I. Poslední český král. Praha 1998.

Mojmír Staško, stasko@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok