Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Imagining the Other: Narratives on Germans and Hungarians in Interwar History Textbooks Published in Slovakia

Slávka Otčenášová, Department of History, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slavka.Otcenasova@upjs.sk

Vzťah medzi vybranými kognitívnymi procesmi a porozumením metafore u slovenských vysokoškolských študentov

Miroslava Vernarská, Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, mirkavernarska@gmail.com


Aspects of Antisocial Behavior in Relation to Emotion Understanding and Parenting Style in Slovak and South African Early Adolescents

František Baumgartner, Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic; frantisek.baumgartner@osu.cz

Zuzana Wirtz, Department of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic; zzwirtz000@gmail.com

Catherine L. Ward, Department of Psychology, University of Cape Town, Cape Town, South Africa; catherine.ward@uct.ac.za

Ivana Poledňová, Department of Humanities, NEWTON College, Brno, Czech Republic; ivana.polednova@newtoncollege.cz

Socioetnická a jazyková situácia slovenskej mládeže žijúcej v Rumunsku (primárne výsledky empirického výskumu)

Mária Homišinová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, homisin@saske.sk

Jozef Výrost, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, vyrost@saske.sk

Mária Ďurkovská, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, durkovska@saske.sk

Diskusia

Features of C. Elegans Thermosensory System

Marek Dobeš, Centre of Social and Psychological Studies of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice dobes@saske.sk

Korejská domorodá psychologie: Přehled některých pojmů

Václav Linkov, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, vaclav.linkov@hotmail.com

Recenzie a anotácie

HVIZDOVÁ, Eva – BALOGOVÁ, Beáta – SEDLÁKOVÁ, Alena. Marketing sociálnych služieb s dôrazom na arteterapiu a výtvarné umenie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015. 133 s. ISBN 9788055512716

Michaela Štefanová, stefanovamiska@gmail.com

Správy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Som psychológ – a čo teraz?, Košice, 25. – 26. máj 2017

Zuzana Kožarová, kozarova@saske.sk

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Psychologie práce a organizace 2017“, Zlín, 24. – 25. máj 2017

Ivana Piterová, piterova@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok