Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Sentiment analysis of the user comments with the theme of migration posted as interactive content on the Hospodárske noviny website

Sentiment analysis of the user comments with the theme of migration posted as interactive content on the Hospodárske noviny website

Autor:

Iveta Balážiová, Department of Mass Media Communication and Advertising, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, iveta.balaziova@ukf.sk 

doi: http://doi.org/10.31577/cas.2019.03.558

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok reflektuje aktuálny diskurz migrácie v digitálnom prostredí slovenského mediálneho trhu. Vychádzajúc z potreby skúmať vnímanie migrantov, za použitia analýzy komentárov zachytáva spoločenské dianie. Na tému migrácie nazerá z perspektívy online čitateľov denníka Hospodárskych novín, ktorí prostredníctvom interaktívnych nástrojov spätnej väzby aktívne reagujú na mediálne novinové články označené tagom „migranti“. Užívateľmi vytvorený nový autentický digitálny obsah je pritom považovaný za špecifický typ obsahu, tzv. UGC - „user generated content“. Zo zreteľa čitateľa ide o jeden zo spôsobov prejavenia záujmu o príspevok, resp. novinový článok a vyjadrenia vlastného názoru k danej problematike. Na druhej strane UGC patrí aj medzi vysoko vplyvné nástroje, ktoré dokážu ovplyvniť myslenie a vnímanie ostatných čitateľov UGC obsahu. Pretože UGC obsah sa v značnej miere podieľa na formovaní postoja online verejnosti a na tvorbe verejnej mienky, je potrebné tento typ digitálneho obsahu skúmať a usmerňovať želaným spôsobom, a to prostredníctvom efektívneho vplyvu na užívateľov, resp. samotných prispievateľov digitálneho obsahu. Cieľom výskumu je zistiť ako vnímajú migrantov aktívni online čitatelia Hospodárskych novín v neanonymných komentároch. Za použitia metód obsahovej analýzy, vrátane analýzy sentimentu v neanonymných užívateľských komentároch (prepojených s profilmi na sociálnu sieť Facebook) sa s ohľadom na ciele zisťuje (A) špecifikácia online čitateľa Hospodárskych novín na jednej strane a (B) polarita pridaných užívateľských komentárov online čitateľov ako špecifického typu obsahu UGC na strane druhej. Sentiment komentárov bol meraný na základe ternárnej klasifikácie rozdeľujúcej jednotlivé položky do tried na analýzu pozitívneho (+1), neutrálneho (0) a negatívneho (-1) sentimentu v rámci kategórií „muži“ a „ženy“. Dáta boli zbierané na webovom portáli Hospodárskych novín – hnonline.sk – v dňoch 1.1.2019-5.1.2019. Obdobie zberu dát bolo vymedzené na jeden kalendárny rok – 2018, pričom deskriptívnej štatistike sa v dôsledku širšieho náhľadu na problematiku percepcie migrácie zo strany aktívnych čitateľov podrobili aj komentáre pridané v roku 2017. Celkovo bolo v roku 2018 zozbieraných 148 neanonymných komentárov, z toho tvorili ¾ mužské komentáre a  ¼ ženské. V rámci špecifikácie prispievateľa Hospodárskych novín bol za aktívneho čitateľa považovaný recipient, ktorý sa zapájal do komunikačného procesu tým, že k mediálne publikovaným článkom označeným tagom „migranti“ verene pridával unikátne užívateľské komentáre.  Na pozadí výsledkov výskumu by sme za aktívneho čitateľa mohli ďalej považovať muža s vytvoreným negatívne emocionálne akcentovaným postojom voči migrantom, ktorý svoje názory vyjadruje v komentároch priemerne pri každom druhom príspevku novín označených tagom „migranti“.  Najvýznamnejším výsledkom štúdie je tak zistenie, že celkovo vplyvná skupina aktívnych návštevníkov webovej stránky HNonline.sk vníma migrantov výrazne negatívne. Existuje pritom rozdiel v užívateľských reakciách mužov a žien. Pokiaľ ženy majú väčšiu tendenciu nestrannosti v názoroch na danú tému, muži skôr zaujímajú niektoré z polaritných stanovísk pozitívne – negatívne, práve s dominantou negatívnou polaritou. Jedným z možných naskytnutých vysvetlení je, že muži (ako väčšinová časť cieľovej skupiny Hospodárskych novín) sa vystavujú digitálnemu mediálnemu obsahu častejšie a teda médiá, ktoré vykresľujú migrantov a utečencov výrazne negatívne a stereotypne (Štefančík, Lenč, 2012 a, Mesežnikov, Bútorová, 2018; Žúborová, Borárosová, 2016, Hlinčíková, et al., 2014), sa na formovaní ich postoja podieľajú významnejšie. Výsledky výskumu taktiež dokazujú, že počas analyzovaného obdobia došlo v čase k výraznejšiemu utvrdeniu negatívnej mienky k téme migrácie, čo sa náležite preukázalo v častejšom uverejňovaní negatívnych komentárov. Počet ženských komentárov s negatívnym sentimentom vzrástol v priebehu roka 2018 o 2,5% a počet mužských komentárov s negatívnou polaritou až o 15%. Naopak počet neutrálne ladených komentárov v priebehu analyzovaného obdobia klesol (u mužov o 17,6% a u žien o 1,9% z celkového počtu analyzovaných komentárov). Pritom je dôležité poznamenať, že práve muži prispievajú v diskusiách svojimi komentármi častejšie ako ženy a teda v istom zmysle sa podieľajú na formovaní postoja ostatnej skupiny čitateľov významnejšie, a to z hľadiska frekvencie i upevneného stanoviska voči skúmanému objektu. Uvedené zároveň naznačuje, že postoj mužských čitateľov Hospodárskych novín je intenzívnejší a teda potenciálne odolnejší voči akejkoľvek zmene. Prevaha negatívnych užívateľských komentárov môže mať dopad na vnímanie migrantov ostatnými recipientmi, ktorí sa zaujímajú o názory aktívnych čitateľov denníka. Na druhej strane aj aktívni prispievatelia môžu byť potenciálne ovplyvnený vytvoreným mediálnym obrazom migrantov. Štúdia tak naznačuje, že jednotlivé dopady je pre užšie porozumenie danej problematike potrebné skúmať a zisťovať či sú vzťahy skôr kauzálne alebo korelačné. Celkovo závery výskumu o negatívnej percepcii slovenských recipientov voči migrantom a utečencom sú v súlade s inými výskumnými štúdiami (napr. Mesežnikov, Bútorová, 2018; Žúborová, Borárosová, 2016; Lee, Nerghes, 2018; Spálová, Szabo, 2018) koncentrujúcimi sa na oblasť výskumu migrácie a jej percepcie zo strany špecifických sociálnych a cieľových skupín. Prezentovaný príspevok týmto naznačuje, že spoločnosť stojí pred neľahkou úlohou nájsť spôsob tvorby priaznivejšieho postoja majoritnej populácie k migrantom pre ich ľahšiu integráciu do spoločnosti. Zmena súčasného stavu vnímania migrantov čitateľmi bude pre médiá o to náročnejšia, o čo väčší vplyv na tvorbu a formovanie postoja majú samotní aktívny čitatelia a prispievatelia k mediálnemu novinárskemu obsahu.

Abstract

This paper reflects on the current discourse on migration in the Slovak digital environment. Given the need to examine the perception of migrants, and using the analysis of comments and posts, it captures social events. It views migration from the perspective of online readers of the Hospodárske noviny daily who send their feedback through interactive tools and actively respond to the media news and stories labeled with the "migrants” tag. The new authentic digital content is thereby considered a specific type of content – the so-called "user-generated content” (UGC). From the reader's perspective, it is one of the ways to show interest in the posts and/or news articles and express one's opinion. On the other hand, UGC also belongs to some of the highly influential tools that can affect the thinking and perception of other readers of UGC. Because UGC is largely involved in shaping the attitude of the online public and formation of public opinion, this type of digital content needs to be analyzed and steered in the desired way through an effective impact on users and/or contributors of digital content. The aim of our research is to find out how the active online readers of Hospodárske noviny view migrants in their non-anonymous comments. Using the content analysis method, and implementing the analysis of sentiment in the non-anonymous user comments (linked with their profiles on Facebook), we analyze (A) the specifics of online readers of the Hospodárske noviny daily and (B) the polarity of user comments posted by the online readers as a specific type of UGC. The sentiment of comments was measured with ternary classification, dividing the individual items into classes of positive (+1), neutral (0) and negative (-1) sentiment in the "men" and "women” category. The data were collected on the hnonline.sk website in the period 1.1.2019-5.1.2019. The data collection period was defined as one calendar year – 2018 – but descriptive statistics was also used on the comments added in 2017 to provide a broader insight into the perception of migration by the active readers. All in all, we collected 148 non-anonymous comments in 2018, out of which ¾ were male and ¼ were female. We characterized the active readers as persons involved in the communication process by posting comments to the articles tagged with the "migrants" tag and publicly adding unique user comments.   The research results also suggest that active readers include men with accentuated negative emotional attitudes towards migrants who express their opinions in the comments on average once in every two news articles tagged with the "migrants” tag.  The most important finding of the study is that a sizable group of active visitors of HNonline.sk perceived migrants very negatively. We also noted a difference in the user reactions between men and women. While women had a greater tendency for impartiality of opinion on the subject, men acted as the proponents of a more articulated and polar opinion on the positive - negative scale, with a proclivity to negative opinions. One of the possible explanations is that men (forming the majority of the Hospodárske noviny readership) are exposed to the digital media content more frequently, and the media that portray the migrants and refugees significantly negatively and stereotypically (Štefančík, Lenč, 2012 and, Mesežnikov, Bútorová, 2018; Žúborová, Borárosová, 2016, Hlinčíková, et al., 2014) have a strong impact on the formation of their opinion. The results also show that a significant affirmation of the negative opinion on the subject of migration was observable during the course of the analysis, which is demonstrated by an increasing frequency of negative comments. The number of female comments with a negative sentiment increased by 2.5% in 2018, and the number of male comments with a negative polarity rose up to 15%. Conversely, the number of neutral comments during the analysis period decreased (in males by 17.6% and in females by 1.9% of the total number of analyzed comments). It is also important to note that men contribute to the discussion more often than women, and therefore are more significantly involved in shaping the attitude of the rest of the readers in some way, both in terms of frequency and opinion on a matter. This also indicates that the attitude of male readers of Hospodárske noviny is more intense and articulated and therefore potentially more resistant to change. The prevalence of negative comments may impact the perception of migrants by other recipients who show an interest in the views of the active readers of this daily. On the other hand, the active contributors may potentially be affected by the media image of migrants. The study also suggests that the individual impacts should be examined to come to a better understanding of the issue and analyze the causal or correlational nature of these relationships. Overall, the conclusions of our research on the negative perception of Slovak recipients against the migrants and refugees are consistent with other research studies (e.g. Mesežnikov, Bútorová, 2018; Žúborová, Borárosová, 2016; Lee, Nerghes, 2018; Spálová, Szabo, 2018) focusing on the research of migration and its perception by specific social and target groups. The present paper suggests that society is facing a difficult task to shape a more favorable attitude of the majority population to migrants for their easier integration into society. The changes in the current state of perception of migrants by the readers will be all the more demanding because of the great impact of active media readers and contributors on the development and shaping of attitudes.

Keywords

Migration. Migrants. User comments. Hospodárske noviny. Sentiment analysis. Website. Interactive content. User generated content (UGC).

Bibliografické informácie (sk)

BALÁŽIOVÁ, Iveta. Sentimentanalysis of the user comments with the theme of migration posted as interactivecontent on the Hospodárske noviny website. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, roč. 22, č. 3,s. 43-61. doi: http://doi.org/10.31577/cas.2019.03.558

Bibliographic information

BALÁŽIOVÁ, Iveta. Sentimentanalysis of the user comments with the theme of migration posted as interactivecontent on the Hospodárske noviny website. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, Vol. 22, No. 3, pp. 43-61. doi: http://doi.org/10.31577/cas.2019.03.558

Článok v PDF

Zdieľať článok