Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Supplement

Úvodný komentár editora

Časopis Človek a spoločnosť dvadsať ročný – Marian Gajdoš sedemdesiatročný

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, sutaj@saske.sk

Ondrej Ficeri, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, ondrej.ficeri@saske.sk

Journal Človek a spoločnosť / Individual and Society Twenty Years – Marián Gajdoš, Seventy Years

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, sutaj@saske.sk

Ondrej Ficeri, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, ondrej.ficeri@saske.sk

Štúdie a články

Napĺňanie minoritných práv maďarskej menšiny na Slovensku koncom 40. rokov 20. storočia

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.537


Problematika etnicity a oral history – možnosti výzkumu na příkladu rusínské a ukrajinské menšiny

Lucia Heldáková, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, heldakova@saske.sk

Klara Kohoutová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, kohoutova@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.538

Tragické návraty. Osudy ukrajinských reemigrantů z Československa v SSSR

Dušan Janák, Ústavu středoevropských studií Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, dusan.janak@fvp.slu.cz

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.539

Ústavnoprávne pomery po zániku Československa v roku 1939

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, konecny@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.540

Krajinská kresťansko-socialistická strana v reflexii dobových slovenských periodík (1923 – 1927)

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, olejnik@saske.sk

doi: https://doi-org/10.31577/cas.2019.00.541

Presídlenie Slovákov z Maďarska do Československa (propagačná činnosť Československej presídľovacej komisie a sťažnosti slovenských presídlencov počas výmeny obyvateľstva)

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, saposova@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.542

Košice po druhej svetovej vojne a vybrané aspekty kultúrneho života

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  Košice, sutaj@saske.sk

Lucia Heldáková, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, heldakova@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.543

Svidnícky Zemedelský spolok a rusínsky senátor Jurko Lažo

Peter Švorc, Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, peter.svorc@unipo.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.544

Život ukrajinskej emigrácie v medzivojnovom Československu v prácach českých a slovenských historikov

Ľubica Harbuľová, Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, lubica.harbulova@unipo.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.545

Etnické zloženie a život minorít v Békešskej Čabe

Tünde Tušková, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba; Katedra slovenského jazyka a literatúry Segedínskej univerzity, Segedín, Maďarsko, tuskatunde@yahoo.co.uk

Alžbeta Uhrinová- Hornoková, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko, uhrinova@index.hu

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.546

Reemigrácie bývalých československých optantov a ich potomkov z Ukrajiny na Slovensko v 90. rokoch 20. storočia

Michal Šmigeľ, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, michal.smigel@umb.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.547

Vzťahy Rusínov a Ukrajincov v rokoch 2004 – 2017

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, durkovska@saske.sk

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, kentos@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.548

Reflexie z výskumu

Skúsenosti z výskumu ukrajinského národnostného školstva na Slovensku v rokoch 1945 – 1970

Anna Virostková, virostkova@gmail.com

Výberová bibliografia

Výberová bibliografia prác PaedDr. Mariana Gajdoša, CSc.

Monika Nickelová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, nickel@saske.sk

Supplement

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok