Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Skúsenosti z výskumu ukrajinského národnostného školstva na Slovensku v rokoch 1945 – 1970

The experience of the research into the Ukrainian minority education in Slovakia between 1945 – 1970

Autor:

Anna Virostková, virostkova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom príspevku je poukázať na niektoré problémy, s ktorými som sa stretla pri štúdiu problematiky ukrajinského národnostného školstva na Slovensku v rokoch 1945-1970. Pozornosť je venovaná niekoľkým okruhom otázok, pričom pozornosť som zamerala na: spôsob a možnosti získavania nových poznatkov; stav spracovania uvedenej problematiky vo vybraných slovenských archívoch, vrátane sprístupnenia dokumentov pre bádateľov; význam verifikovania údajov, Referát ukrajinských škôl; otázku vyučovacieho jazyka a pod.

Abstract

The aim of this paper is to highlight some problems that I encountered while studying issues relating to the Ukrainian minority education in Slovakia between 1945 – 1970. There were several key issues which focussed on : the method and the possibility of acquiring new knowledge; the situation of processing the issues in selected Slovak archives, the making available of documents to researchers; the importance of verifying the data, the Department of Ukrainian schools; the question of language, etc.

Keywords

Ukrainians. Ruthenians. Ukrainian minority education. Northeastern Slovakia. Postwar minority education.

Bibliografické informácie (sk)

VIROSTKOVÁ, Anna. Skúsenosti z výskumu ukrajinského národnostného školstva na Slovensku v  rokoch 1945 – 1970. In Človek  a spoločnosť [Individual and Society], 2019, roč. 22, Supplement, s. 179-188.  

Bibliographic information

VIROSTKOVÁ, Anna. The experience of the research into the Ukrainian minority education in Slovakia between 1945 – 1970. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, Vol. 22, Supplement, pp. 179-188.

Článok v PDF

Zdieľať článok