Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Etnické zloženie a život minorít v Békešskej Čabe

Ethnic Composition and the Life of Minorities in Békéscsaba

Autor:

Tünde Tušková, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba; Katedra slovenského jazyka a literatúry Segedínskej univerzity, Segedín, Maďarsko, tuskatunde@yahoo.co.uk

Alžbeta Uhrinová- Hornoková, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba, Maďarsko, uhrinova@index.hu

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.546

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Békešská Čaba oslavovala v roku 2018 300. výročie znovuzaloženia. Mesto kolonizovali v prvej polovici 18. storočia Slováci, ktorí tu tvorili do konca 19. storočia výraznú väčšinu. Neskôr Békešská Čaba sa postupne premenila na viacnárodnostné a multikulturálne sídlo, v ktorom okrem Maďarov žijú aj predstavitelia ďalších národností. V súčasnosti organizovanú verejnú spoločenskú a kultúrnu činnosť popri Maďarov tu vyvíjajú Rómovia, Poliaci, Nemci, Rumuni a Slováci. Slováci sú minoritou, ktorá má spomedzi národností najbohatšie tradície a v živote župného mesta zohráva najdôležitejšiu úlohu. Cieľom tejto štúdie je predstaviť etnické zloženie a život békeščabianskych Slovákov ako aj ostaných národností. Príspevok bol pripravený na základe monografií a odbornej literatúry o Békešskej Čabe, použitím interview z rokov 2010 a 2018 a zápisníc národnostných samospráv. Ako záverečné výskumné zistenie môžeme skonštatovať, že Békešská Čabe je aj v dnešných dňoch viacnárodnostným, multikulturálnym sídlom. Jazykový, kultúrny a hospodársky potenciál tu žijúcich národností a systém ich vzťahov spestrujú a obohacujú život mesta. Mnohí z predstaviteľov národností považujú za dôležité ochranu a rozvoj svojho jazyka, zachovanie tradícií, kultúry a svojej národnej identity, ako aj harmonické spolunažívanie medzi sebou navzájom, aj s maďarskou majoritou. Väčšina maďarských obyvateľov mesta považuje odlišnosť za hodnotu a prínos, aj keď mnohí v Békešskej Čabe, ako aj v Maďarsku majú k národnostiam ľahostajný prístup.

Abstract

In 2018 Békéscsaba celebrated the 300th anniversary of its re-establishment. The town was re-established in the first half of the 18th century by Slovak settlers, who until the end of the 19th century formed significant majority of the population. Later Békéscsaba gradually turned to a multinational and multicultural settlement, where besides the Hungarians also representatives of other nationalities live. Nowadays the social and cultural activities of the city are developed besides the Hungarians by Roma, Polish, German, Romanian and Slovak inhabitants. Slovaks, who have the richest traditions here, play the most important role in the city‘s life of all ethnic minorities. The aim of this study is to present the ethnic composition of Békéscsaba, the life of the Slovaks, as well as other nationalities in the city. The sources of the study include previous academic literature and monographies about Békéscsaba, as well as other materials, such as interviews from 2010/2018 and the reports of the minority self-governments. Based on the research findings we can state that Békéscsaba is a multinational and multicultural settlement even nowadays. The linguistic, cultural and economic potential of the ethnic minorities, along with their network, enriches the life of the city. Each ethnic minority considers important the protection and development of their language, the preservation of their traditions, culture and ethnic identity, as well as a peaceful co-habitance with each other and with the Hungarian majority. Majority of the city’s inhabitants consider „being different“ a value and an advantage, even if many people in Békéscsaba/Hungary hold the attitude of indifference towards ethnic minorities.

Keywords

Békéscsaba/Békešská Čaba. Ethnic minorities. Germans. Poles. Roma. Romanians. Slovaks.

Bibliografické informácie (sk)

TUŠKOVÁ, Tünde – UHRINOVÁ-HORNOKOVÁ, Alžbeta. Etnické zloženie a život minorít v Békešskej Čabe. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, roč. 22, Supplement, s. 137-147. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.546

Bibliographic information

TUŠKOVÁ, Tünde – UHRINOVÁ-HORNOKOVÁ, Alžbeta. Ethnic Composition and the Life of Minorities in Békéscsaba. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, Vol. 22, Supplement, pp. 137-147. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.546

Článok v PDF

Zdieľať článok