Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Krajinská kresťansko-socialistická strana v reflexii dobových slovenských periodík (1923 – 1927)

Land Christian Socialist Party in the reflection of contemporary Slovak periodicals (1923 – 1927)

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, olejnik@saske.sk

doi: https://doi-org/10.31577/cas.2019.00.541

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Politický systém medzivojnovej Československej republiky (ČSR) charakterizoval značný počet politických strán definovaných ideologickým, konfesionálnym a národnostným programom. Okrem Čechov a Slovákov, ktorí tvorili väčšinu obyvateľstva republiky, na území Československa žili Nemci, Maďari, Židia, Ukrajinci, Poliaci a príslušníci ďalších etnických komunít. Multietnické zloženie Československej republiky odrážalo aj rozsiahle spektrum politických subjektov založených na národnostnom princípe. Na Slovensku jednou s opozičných politických strán reprezentujúcich maďarskú menšinu bola Krajinská kresťansko-socialistická strana (Orságos Kerestényszocialista Párt). Krajinská kresťansko-socialistická strana (KKSS) usilovala o získanie stúpencov aj mimo maďarskú komunitu, predovšetkým maďarizovaných Slovákov, Nemcov, Židov a Ukrajincov. Cieľom KKSS, deklarovaným ako primárny záujem strany, bolo zjednotiť uvedené etnické komunity, definované ako „praobyvatelia“ Slovenska v opozícií proti Čechom. Táto snaha však bola úspešná len čiastočne nielen vo vzťahu k slovenskému obyvateľstvu, ale tiež voči maďarskej komunite ako celku. Okrem ľavicovo orientovaných príslušníkov maďarskej minority, značná časť maďarského obyvateľstva na Slovensku tvorila voličskú základňu opozičnej Maďarskej národnej strany (Magyar Nemzety Párt). Na rozdiel od KKSS, Maďarská národná strana (MNS) usilovala o spoluprácu so stranami vládnej koalície za určitých podmienok a odmietala striktne opozičné stanovisko voči politike československých politických subjektov. Uvedené maďarské politické strany nedokázali vytvoriť spoločnú programovú bázu a na československej politickej scéne pôsobili samostatne až do roku 1936 keď sa na nátlak Maďarska boli nútené zjednotiť.

Abstract

organized on ideological, religious and ethnic grounds. Besides Czechs and Slovaks, which constituted a majority of the population, Germans, Hungarians, Ruthenians and members of other ethnic minorities lived in Czechoslovakia. The multi-ethnic composition of Czechoslovakia resulted in the creation of a number of political parties which represented the ethnic minorities. In Slovakia one of the opposition political parties representing the Hungarian community was the Land Christian Socialist Party (Orságos Kerestényszocialista Párt). Though the Land Christian Socialist Party (LCHSP) endeavored to represent as well as Hungarians also a segment of Slovaks, Jews and Ruthenias who were magyarized by the pre-War Hungarian regime, this aim had only marginal success, and the LCHSP was primarily a political party representing Hungarians. In regard to the Czechoslovak Republic, during its existence it assumed a strictly oppositional attitude. The main aim of the political strategy of LCHSP was to constitute an alliance of “historic” inhabitants of Slovakia; that is Slovaks, Hungarians, Germans, Ruthenians and others who would be united in their resistance against the Czechs, who were perceived as occupants of Slovakia to the detriment of all others ethnic communities. This aim, however, was not successful, not only in regard to non-Hungarian communities living in Slovakia but also in regard to the Hungarian community as a whole. Besides the left-oriented Hungarians who joined the Communist Party, political opposition was not the exclusive domain of LCHSP. A large segment of Hungarians were adherents to the influential Hungarian opposition party, the Hungarian National Party (Magyar Nemzety Párt), which pursued a relatively moderate approach to the Czechoslovak political establishment, and therefore differed and competed with the LCHSP. Relations between both parties were frequently tense and conflicting, and only in 1936, when they succumbed to the pressure of Hungary, were the Land Christian Socialist Party and Land Christian Socialist Party united.

Keywords

Hungarian minority. Land Christian Socialist Party. Political opposition. Czechoslovak Republic.

Bibliografické informácie (sk)

OLEJNÍK, Milan. Krajinská kresťansko-socialistická strana v reflexii dobových slovenských periodík (1923 – 1927). In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, roč. 22, Supplement, s. 62-74. doi: https://doi-org/10.31577/cas.2019.00.541

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. Land Christian Socialist Party in the reflection of contemporary Slovak periodicals (1923 – 1927). In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, Vol. 22, Supplement, pp. 62-74. doi: https://doi-org/10.31577/cas.2019.00.541

Článok v PDF

Zdieľať článok