Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Napĺňanie minoritných práv maďarskej menšiny na Slovensku koncom 40. rokov 20. storočia

Fulfillment of minority rights of Hungarian minority in Slovakia at the end of forth decade of 20th century

Autor:

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.537


ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok je venovaný postaveniu maďarského obyvateľstva na Slovensku koncom 40. rokov, v období po nastolení komunistickej diktatúry. Po vysídlení nemeckého obyvateľstva z Československa v rokoch 1946 – 1947, bola koncom 40. rokov najpočetnejšou etnickou minoritou nielen na Slovensku, ale v celej republike maďarská menšina. Štúdia akcentuje skutočnosť, že po opatreniach realizovaných v období po 2. svetovej vojne –výmena obyvateľstva, reslovakizácia, odsun do českých krajov - jej príslušníci nemali československé štátne občianstvo, na území republiky žili ako cudzinci. Nehnuteľný majetok im bol skonfiškovaný, nemali možnosť sa vzdelávať vo svojom materinskom jazyku, médiá v maďarčine nevychádzali, neexistovali maďarské spoločenské, či kultúrne organizácie. Pod vplyvom vývoja na európskom kontinente, vzniku sovietskeho východného bloku, tlaku vedenia Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a Maďarskej strany pracujúcich musela vládnuca Komunistická strana Československa pristúpiť k zásadnej úprave postavenia príslušníkov maďarskej národnosti. Svoj predchádzajú postoj opúšťala pomaly a nepresvedčivo. Príspevok analyzuje pozitívne zmeny, ku ktorým došlo v druhom polroku 1948. Zásadným sa stalo vrátenie štátneho občianstva príslušníkom maďarskej minority. Od jesene 1948 sa začali otvárať triedy s vyučovacím jazykom maďarským na slovenských školách a neskôr organizovať aj samostatné maďarské vzdelávacie inštitúcie. V roku 1949 bol založený kultúrny spolok Csemadok, začali vychádzať maďarské noviny a časopisy. Štúdia približuje pôsobenie Maďarskej komisie pri ÚV KSS, ktorá však pracovala krátku dobu. Poukazuje na skutočnosť, že po februári 1948, boli síce príslušníkom maďarskej menšiny priznané základné minoritné práva, ktoré však boli ohraničené pravidlami totalitnej komunistickej diktatúry.

Abstract

The paper analyses the status of the Hungarian population in Slovakia at the end of the 1940s during the period of the Communist regime. After the deportation of the German population from Czechoslovakia during 1946 – 1947, the most numerous ethnic community not only in Slovakia but in the whole of the Republic was the Hungarian minority. The paper focuses on the fact that after reslovakisation measures adopted after the Second World War, which was the exchange of population between Czechoslovakia and Hungary, the members of the Hungarian community who stayed in the Czechoslovak Republic had no Czechoslovak citizenship, and were living on territory of the Republic as stateless people. Their property was confiscated, they could not be educated in their mother language, there was no media in the Hungarian language, and the Hungarian minority were not allowed social or cultural associations. However, subsequent changes in the political development on the European Continent with the establishment of the Soviet Eastern block and due to pressure exhorted by the leadership of the Soviet Communist Party and the Communist Party of Hungary, saw the ruling Communist Party of Czechoslovakia having to agree to fundamental changes in regard to the status of Hungarian minority members. But the process of the emancipation of the Hungarian minority was slow and only reluctantly implemented. The paper analyses positive changes which took place during the latter part of 1948 when classes with Hungarian teaching language were opened in Slovak schools and then independent Hungarian schools were established. In 1949 a cultural association named Csemadok was established and Hungarian periodicals and journals began to be published. The paper looks at the issue of the activities of the Hungarian Commission organized under the auspices of the Central Committee of the Communist Party of Slovakia, which, however, was only active for a short period of time. The paper also points to the fact that after February 1948, the members of the Hungarian minority were awarded basic minority rights, but these were limited by the nature of the totalitarian Czechoslovak regime.

Keywords

Hungarian minority. Communist Party of Czechoslovakia. Minority rights.

Bibliografické informácie (sk)

GABZDILOVÁ, Soňa. Napĺňanie minoritných práv maďarskej menšiny na Slovensku koncom 40. rokov 20. storočia. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, roč. 22, Supplement, s. 1-18.

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.537

Bibliographic information

GABZDILOVÁ, Soňa. Fulfillment of minority rights of Hungarian minority in Slovakia at the end of the 1940s. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, Vol. 22, Supplement, pp. 1-18. 

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.537

Článok v PDF

Zdieľať článok