Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Svidnícky Zemedelský spolok a rusínsky senátor Jurko Lažo

The Agricultural Association of Svidník and its founder Senator Jurko Lažo

Autor:

Peter Švorc, Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, peter.svorc@unipo.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.544

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Jurko Lažo od prvých dní existencie Československa hľadal spôsob, ako pomôcť svojim krajanom vymaniť sa z ich zlého ekonomického postavenia. Jednou z možností bolo založiť družstvo, ktoré by roľníkom zabezpečovalo lacnejšie osivo, sadbu, umelé hnojivá, ktoré by cez príjmy obchodu poskytovalo lacné úvery, pomáhalo so zakúpením strojov, ako bola napr. mláťačka, stavba mlynu, družstevného obchodu a pod. Preto s rusínskym spolustraníkom sociálnym demokratom Andrejom Vaňugom založili Zemedelský spolok v mene sv. Trojice. Prvým predsedom sa stal Andrej Vaňuga a Jurko Lažo mu len ako jeho člen a senátor pomáhal. V roku 1925 po neúspešných voľbách do Senátu za Československú národnodemokratickú stranu prebral vedenie spolku ako jeho predseda. Hospodárenie spolku bolo zložité – dobré výsledky v hospodárení sa striedali so zlými. Jurko Lažo v snahe, aby získal pre Zemedelský spolok finančné prostriedky oslovil aj Rusínov žijúcich v Amerike, aby si kúpili akcie spolku. Tí to aj urobili, spolku pomohli, ale malá znalosť ekonomických pravidiel, veľká dôvera voči členom, ktorí si od Zemedelského spolku požičali peniaze a ich potom nevrátili, viedli spolok ku stratám, a nakoniec aj k jeho bankrotu. Toho sa však Jurko Lažo nedožil.

Abstract

Since the very first day of Czechoslovakia, Jurko Lažo looked for a way to help his fellow countrymen change their unfavourable economic situation. One of the options was to establish a cooperative which would guarantee cheaper seed stock, bedding, and fertilisers for peasants; profits would provide cheap loans to help with the purchase of machinery, such an industrial threshers, the building of a mill, co-op store, etc. That is why, together with his fellow Ruthenian party member, social democrat Andrej Vaňug, they established the Agricultural Association of the Holy Trinity. Andrej Vaňuga became its first chairman, while Jurko Lažo helped him as a member and as a senator. In 1925, after an unsuccessful election to the Senate as a member of the Czechoslovak National Democratic Party, he took over the leadership of the association. Managing the association was complicated; there were good as well as bad results. Jurko Lažo, in an effort to obtain finances for the Agricultural Association, turned to Ruthenians living in America and offered to sell them shares in the association. They agreed and helped the association. However, insufficient financial competence, excessive trust towards members who borrowed money from the Agricultural Association and never returned it, created financial losses and, in the end, brought it to bankruptcy. Jurko Lažo, however, did not live to see it.

Keywords

Jurko Lažo. Senator. Ruthenians. Svidník. Agricultural Association.

Bibliografické informácie (sk)

ŠVORC, Peter. Svidnícky Zemedelský spolok a rusínsky senátor Jurko Lažo. In Človek a spoločnosť [Individual and Society],  2019, roč. 22, Supplement, s. 105-119. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.544

Bibliographic information

ŠVORC, Peter. The Agricultural Association of Svidník and its founder Senator Jurko Lažo. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, Vol. 22, Supplement, pp. 105-119. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.544


Článok v PDF

Zdieľať článok