Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ústavnoprávne pomery po zániku Československa v roku 1939

Constitutional and legal ratios after the dissolution of Czechoslovakia in 1939

Autor:

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, konecny@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.540

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok je reakciou na podujatia organizované z príležitosti výročí historických udalostí z rokov 1938 a 1939 v medzivojnovom Československu, ktoré determinovali ďalšie vývojové trendy v celom stredoeurópskom priestore. Autor hľadá a nachádza určité súvislosti medzi otvorenou rezignáciou na demokratické zásady riadenia a správy spoločnosti na území bývalého Československa koncom tridsiatych rokov minulého storočia a jej vývojom v nasledujúcich desaťročiach. V tomto zmysle prezentuje ústavné a právne aspekty vývoja na území Československa po jeho rozpade v polovici marca 1939. Ukazuje, akým smerom sa vyvíjala situácia na Slovensku, na Podkarpatskej Rusi, ako aj na území, ktoré sa stalo protektorátom nacistického Nemecka. Preto analyzuje Ústavu Slovenskej republiky, popisuje politické pomery v Podkarpatskej Rusi po zriadení autonómie a jej začlenení do rámca Maďarska. S. Konečný prezentuje tiež situáciu v Čechách a na Morave po vyhlásení protektorátu a nastolení nemeckej správy aj na tomto teritóriu. Kritizuje autoritárske a totalitné prvky v politickom a právnom systéme v týchto regiónoch, ktoré boli súčasťou Československa. Práve tie, podľa názoru autora, podmienili negatívny vývoj i niektoré konflikty, ktoré sa vystupňovali počas druhej svetovej vojny a spôsobili mnohé straty, krivdy a tragédie. Obavy, ambície, ale niekedy i úsilie o rehabilitáciu ideológie a politiky aj v povojnovom období často viedli k novým deformáciám, ktoré ovplyvňujú aj našu súčasnosť.

Abstract

The study is a response to the events organized on the occasion of the anniversary of the 1938 and 1939 historical events in the interwar Czechoslovakia, which determined further development trends throughout the Central European Space. The author has sought to find a connection between the open denial of democratic principles in the management and administration of society on the territory of the former Czechoslovakia at the end of the thirties of the last century and its development in the coming decades. In this sense he presents the constitutional and legal aspects of development on the territory of Czechoslovakia after its disintegration in mid-March 1939. He shows how the situation has evolved in Slovakia, in Subcarpathian Rus´ as well as in the territory that became the protectorate of Nazi Germany. It therefore analyses the Constitution of the Slovak Republic, describes the political relations in Subcarpathian Rus´ after the establishment of autonomy and its integration into Hungary. S. Konečný also presents the situation in Bohemia and Moravia after the declaration of the Protectorate and the establishment of the German administration on this territory. He criticizes the authoritarian and totalitarian elements in the political and legal systems in these regions that were part of Czechoslovakia. In the opinion of the author, it was precisely these that caused negative developments and some conflicts that they were stepping up during the Second World War and have been the cause of many losses, injustices and tragedies. Concerns, ambitions, but sometimes also efforts to rehabilitate ideology and politics in the post-war period have often led to new deformations that also affect our presence.

Keywords

Czecho-Slovakia, Slovak republic, Subcarpathian Rus´, Carpathian Ukraine, Protectorate of Bohemia and Moravia.

Bibliografické informácie (sk)

KONEČNÝ, Stanislav. Ústavnoprávne pomery po zániku Československa v roku 1939. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, roč. 22, Supplement, s. 44-61. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.540

Bibliographic information

KONEČNÝ, Stanislav. Constitutional and legal ratios after the dissolution of Czechoslovakia in 1939. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, Vol. 22, Supplement, pp. 44-61. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.540

Článok v PDF

Zdieľať článok