Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Vzťahy Rusínov a Ukrajincov v rokoch 2004 – 2017

Interethnic relations of Ruthenians and Ukrainians in 2004 – 2017

Autor:

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, durkovska@saske.sk

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Košice, kentos@saske.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.548

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Interetnické vzťahy sú zložitým sociálnym a politickým javom. Národnostná pluralita, vzťahy menšín s majoritou, ale i medzi jednotlivými minoritami navzájom sú v súčasnosti na Slovensku fenoménmi, o ktorých sa vedú politické debaty. Cieľom príspevku je analýza interetnických vzťahov medzi Slovákmi, Rusínmi a Ukrajincami v rokoch 2004 – 2017 na základe dát získaných na základe empirického výskumu, zameraného na ťažiskové teoretické, metodologické a praktické otázky etnicity a národnostných vzťahov (so zachovaním metodických postupov aplikovaných v empirickom výskume z roku 2004). V oboch kolách výskumu bol použitý štruktúrovaný dotazník, ktorého obsah bol v roku 2017 doplnený o niektoré ďalšie aktuálne otázky. Z prezentovaných výsledkov o intraetnických a interetnických vzťahov vyplýva viacero záverov. Problémy ukrajinskej a rusínskej menšiny nie sú na Slovensku výrazne reflektované. Vzťahy medzi Slovákmi, Rusínmi a Ukrajincami v podstate nikdy nemali vyhranene antagonistický charakter. Etnická príbuznosť obyvateľstva je jedným z predpokladov pre eliminovanie možného vytvárania etnických bariér. Na obyvateľstvo ťaživejšie ako národnostné problémy doliehajú sociálno-ekonomické problémy násobené špecifikami oblasti, kde žijú.

Abstract

Interethnic relations are a complex social and political phenomenon. National pluralism, minority relations with the majority and also between individual minorities are currently phenomena in Slovakia. These are often an object of political discussions. The aim of the contribution is to analyse interethnic relations between Slovaks, Ruthenians and Ukrainians in 2004 – 2017 based on empirical research data focused on the theoretical, methodological and practical issues of ethnicity and ethnic relations. Data was collected in the second half of 2004 and 2017 in all regions of Slovakia. In 2004, a total of 480 respondents were surveyed for the needs of our study. The selection criteria for the research sample were: nationality indicator, t. j. public declaration of belonging to the minority; gender, age and education. In 2017 the total quota sample in our research consists of 482 adult respondents. Several conclusions follow from the presented results of intra-ethnic and interethnic relations. The evaluation of intra-ethnic relations has produced mixed results. Problems of the Ukrainian and Ruthenian minorities are not significantly reflected in Slovakia. Relationships between the Slovaks, the Ruthenians, and the Ukrainians have never had an antagonistic character. Ethnic affiliation of the population is one of the prerequisites for eliminating the possible formation of ethnic barriers. Socio-economic problems, multiplied by the specifics of the area cause more problems for population than national problems.

Keywords

Interethnic relations. Slovakia. Empirical research. Slovaks. Ruthenians. Ukrainians.

Bibliografické informácie (sk)

ĎURKOVSKÁ, Mária – KENTOŠ, Michal. Interetnické vzťahy Rusínov a Ukrajincov v rokoch 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, roč. 22, Supplement, s. 167-178. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.548

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária – KENTOŠ, Michal. Interethnic relations of Ruthenians and Ukrainians in 2004  2017. In Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2019, Vol. 22, Supplement, pp. 167-178. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.548

Článok v PDF

Zdieľať článok