Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte“, Békešská Čaba, Maďarsko, 13. – 14. februára 2020

Autor:

Mgr. Lucia Heldáková PhD., Katedra aplikovanej etiky Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, lucia.heldakova@upjs.sk  

Mgr. Maroš Melichárek, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, maros.melicharek@upjs.sk  

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok