Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Jazyk a školstvo národnostných menšín - konflikt a tolerancia

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Jazyk ako prostriedok konštruovania etnicity - národa

Viera Bačová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vbacova@saske.sk

Jazykové práva národnostných menšín na Slovensku

Ivor Ripka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava, ivorr@juls.savba.sk

Vývoj otázky prijatia zákona o používaní jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike

Marek Brenčič

Posudzovanie identifikácie sa s makrosociálnymi útvarmi a vnímanie svojej príslušnosti k vlastnému národu

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Možnosti vzdelávania národnostných menšín (v materinskom jazyku) na Slovensku v rokoch 1945 - 1948

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

Výchova a vzdelávanie národnostných menšín v Slovenskej republike v súčasnosti

Katarína Ondrášová, ondras@education.gov.sk

Retrospektíva, súčasnosť a perspektíva školstva národnostných menšín v Českej republike (Vývoj po roku 1945)

Oľga Šrajerová, szmoprir@opanet.cz

K některým otázkám vzájemného vztahu jazykového a národního vědomí národnostních menšin České republiky

Gabriela Sokolová

Slováci a vzdelávanie v slovenskom jazyku v Českej republike

Helena Nosková

Problém dvojjazyčnosti na Těšínsku po roce 1990

Mečislav Borák, szmoprir@opanet.cz

Postavenie českých stredoškolských profesorov na Slovensku v období od 6.10.1938 do 14.3.1939

Pavol Matula, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, matula@saske.sk

Úloha Karpatskonemeckého spolku pri výstavbe menšinového školstva a rozvoji kultúrnych tradícií nemeckého obyvateľstva na Slovensku

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Nyelv, nyelvhasználat, identitás nemzetiségi tanulók kőrében

Anna Imre

Unterrichtssystemen der Nationalitäten in Ungarn 1920 - 1990

Adam Szesztay

Jazykové problémy menšinového školstva na Slovensku a v Maďarsku

László Szarka, sza8529@mail.iif.hu

Sociologické a kultúrne zázemie národnostnej školy v Maďarsku po roku 1948

Anna Divičanová

Funkcia školy v zachovaní jazyka maďarskej menšiny na Podzoborí

Anna Sándorová

Vzdelávanie a školstvo maďarskej menšiny na Slovensku po druhej svetovej vojne

Ladislav Tankó

Používanie slovenského jazyka v rôznych komunikačných situáciách (z výskumu slovenskej menšiny v Maďarsku)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Význam a potreba vyučovania lokálnej histórie na menšinových školách

Ján Chlebnický

Otázky vzdelávania Rómov v období socializmu vo vzťahu k materinskému jazyku

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk 

Jazykové práva národnostných menšín v kontexte Ústavy SR

Jaroslav Drapák

Inspirace pro rozvoj romštiny

Milena Hübschmannová

Uplatňovanie rómskeho jazyka na I. stupni ZŠ

Eva Poláková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, epolakova@ukf.sk

Problémy súvisiace so vzdelávaním detí z najbiednejších skupín rómskeho obyvateľstva na východnom Slovensku

Viera Hoffmanová

Romani - loss and preservation of the language in Austria

Mozes F. Heinschink, romano-centro@magnet.at

Solving problems: Social homogenization and the essentialism-constructivism debate

Eben Friedman, efriedma@ucsd.edu

Rusíni na Slovensku a vývoj otázky ich spisovného jazyka

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

Rusínsky jazyk na Slovensku (súčasný stav a perspektívy rozvoja)

Vasil Jabur

Snahy Rusínskej obrody o kodifikáciu rusínskeho jazyka, jeho širšie uplatnenie a ďalší rozvoj

Alexander Zozuľák, rusin@vadium.sk

Ukrajinizácia ruského školstva na východnom Slovensku (1946-1952) a Ivan Paňkevyč

Mikuláš Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove, musinka@unipo.sk

Aktuálna situácia v rozvoji rusínskeho školstva na Slovensku

Anna Plišková, rusin@vadium.sk

Linguistic aspect inter-ethnic relationships in Belarus

Sviatlana Piskun 

Ukrajinské a rusínske školstvo na Slovensku

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ВИРІШЕННЯ МОВНИХ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (на прикладі України)

В. Тарасенко, inst@compuserv.com.ua

МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ МІЖЕТНІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇН

Л.О. Аза, Київ, Україні

МОВНА СИТУАЦІЯ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА ВІДКРИТІСТЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

А.О. Ручка, Київ, Українa

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ: ИСТОРИИЧЕСКИЙ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Ф.М. Рудич, frudych@ukrnet.net

Національномовне шкільництво Закарпаття в минулому і зараз

Микола Макара, Ужгород, Україна

ОПТАЦІЯ МІЖ ЧСР І СРСР В 1945-1947 рр. ТА ПРОБЛЕМИ МОВИ І ОСВІТИ

Iван Вовканич, Iван Сюсько, України

Особливості розвитку шкільництва національних меншин у Закарпатській області

Л.Гульпа , П.Петрище, Ужгород, Україна 

Реализация права на национально-культурную автономию в Украине: языковой и образовательный аспекты

Владимир Трощинский, м. Київ, Україна 

ФАКТОРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДНОЇ МОВИ НІМЦЯМИ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ ІНТЕРЕТНІЧНОГО ПРОСТОРУ ПРОЖИВАННЯ

Федір Куля - Петро Петрище, Ужгород, Україна

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok