Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ВИРІШЕННЯ МОВНИХ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (на прикладі України)

Ethno-political management and solve language problems of national minorities (for example Ukraine)

Autor:

В. Тарасенко, inst@compuserv.com.ua

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Charakteristickým rysom etnopolitickej situácie v postsovietskych krajinách je, že väčšina z nich prechádza obdobím vytvárania nového štátu a zároveň obdobím  formovania politického národa, ktorý do značnej miery určuje povahu a účel ich etnickej politiky. Ukrajina vznikla na troskách bývalého impéria a zdedila od neho aj celý rad problémov, ktoré sú často zložitejšie a najmä konfliktnejšie ako v sovietskom období.  Autor vymedzuje charakteristické etnosociálne procesy výrazne ovplyvňujúce situáciu na Ukrajine.

Abstract

A distinctive feature of ethno-political situation in post-Soviet countries is that most of them going through a period of creating a new state and the period of forming political nation, which largely determines the nature and purpose of their ethnic policy. Ukraine was founded on the ruins of the former empire and inherited from him a whole series of problems that are often complex and particularly konfliktnejšie as in the Soviet period. Author defining characteristic etnosociálne processes significantly influencing the situation in Ukraine.

Keywords

Ukraine. Ethno-political management. National minorities.

Bibliografické informácie (sk)

TARASENKO, Volodymyr. Etno-politický manažment a riešenie jazykových problémov národnostných menšín (na príklade Ukrajiny). Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

TARASENKO, Volodymyr. Ethno-political management and solve language problems of national minorities (for example Ukraine). Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok