Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Používanie slovenského jazyka v rôznych komunikačných situáciách (z výskumu slovenskej menšiny v Maďarsku)

Slovak language usage in different communicational situations (from the research of Slovak minority in Hungary)

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok prezentuje empirické výsledky, ktoré analyzujú otázku používania slovenského jazyka u príslušníkov slovenskej inteligencie žijúcej  v Maďarsku v rôznych komunikačných situáciách. Konkrétne ide o: jazyk komunikácie v rodinnom prostredí, jazyk komunikácie vo svojom okolí, jazyk komunikácie v úradnom styku. 

Abstract

Paper presents empirical results that analyse the question of Slovak language usage by the members of Slovak intelligence living in Hungary in different communicational situations. More specifically: language of communication in family setting, language of communication in the neighbourhood, language of communication in official relations.

Keywords

Slovak language. Slovak minority. Language communication.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária. Používanie slovenského jazyka v rôznych komunikačných situáciách (z výskumu slovenskej menšiny v Maďarsku). Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária. Slovak language usage in different communicational situations (from the research of Slovak minority in Hungary). Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok