Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Etnické menšiny na Slovensku a niektoré terminologické problémy

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

Identifikácia Slovákov v Českej republike s menšinovým postavením

Oľga Šrajerová, olga.srajerova@email.cz

K otázkam pôvodu a pomenovania Rómov

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk

Niekoľko poznámok k vybraným problémom etnicity Rómov na Slovensku

Alexander Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove, musinka@unipo.sk

Administratívno-právne a hospodárske aspekty prínosu nemeckej menšiny k formovaniu multietnickej spoločnosti na Slovensku

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Otázka etnonyma a identifikácie rusínskej-ukrajinskej minority na Slovensku z pohľadu samotných príslušníkov minority (výsledky empirického predvýskumu)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Predpoklady pozitívneho rozvoja i hodnotenia národnostných menšín v Slovenskej republike

Juraj Bača, Prešovská univerzita v Prešove, musinka@unipo.sk

Rusíni ako terminologický či národnostný problém strednej Európy?

Anna Plišková, rusin@vadium.sk

Používanie etnonymov Rusín a Ukrajinec vo vybraných dokumentoch Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny (1945-1948)

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok