Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

4

Štúdie a články

Zrod manželskej rodiny v modernom západoeurópskom kontexte

Ľuba Kráľová, Prešovská univerzita v Prešove, kralova@unipo.sk

Mimoškolská činnosť českých stredoškolských profesorov na Slovensku v rokoch 1918-1938 a ich vzťahy so slovenským obyvateľstvom

Pavol Matula, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, matula@saske.sk

K sociálno-etickým východiskám spravodlivosti

Ľudovít Hajduk, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, hajduk@fhv.umb.sk

Miera návratnosti investícií do ľudského kapitálu

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk

Diskusia

Súpisy Cigánov z 18. a 19. storočia v Štátnom oblastnom archíve v Košiciach

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk

Správy

10. výročie založenia Slovenského výskumného ústavu v Békešskej Čabe (Maďarsko)

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociální procesy a osobnost 2000"

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Issue 4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok