Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

K problematike potulných Rómov v päťdesiatych rokoch 19. storočia v Abovsko-Turnianskej župe

The issue of wandering Roma in the fifties of the 19th century in Abaúj-Torna county

Autor:

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The problem of wandering Roma has been the Enlightenment ruler in 18 yrs. tries to grasp. Maria Theresa and Joseph II tried for regulation of Roms in 18th century. This problem had to be solved in the 19th yrs.  This reality demonstrates also the Archive document from the year 1853. It's about the application of the governor of Bohemia, which affect driving around Roma.  

Keywords

Wandering Roma. Maria Theresa and Joseph II. Archive documents.

Bibliografické informácie (sk)

TKÁČOVÁ, Anna. K problematike potulných Rómov v päťdesiatych rokoch 19. storočia v Abovsko-Turnianskej župe. Človek a spoločnosť, 2001, roč. 4, č.1.

Bibliographic information

TKÁČOVÁ, Anna. The issue of wandering Roma in the fifties of the 19th century in Abaúj-Torna county. Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok