Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Niekoľko poznámok k evidenciám Rómov v predvojnovom období

A few notes to record the Roma in the pre-war period

Autor:

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, jurova@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

The paper indicate the outcomes and focus of regional research of  history of Roma in pre-war period on the basis of possibilities of  utilization of important statistical heuristic data, such as various  evidences and summaries of Roma population in 20. century. These  enabling to formulate some significant hypothesis, which should be  confirmed by research, e.g. a continuity of discriminatory anti-Roma  measures, a marked concentration of Roma in region of Eastern Slovakia,  the loss of economic significance of traditional skills, accomplishment  of processes of sedentarization and gain of right of homestead for  majority of Roma in this region.

Keywords

Roma. Pre-war period. Region of Eastern Slovakia.

Bibliografické informácie (sk)

JUROVÁ, Anna. Niekoľko poznámok k evidenciám Rómov v predvojnovom období. Človek a spoločnosť, 2001, roč. 4, č. 1.

Bibliographic information

JUROVÁ, Anna. A few notes to record the Roma in the pre-war period. Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok