Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

Sociálne normy medzietnických vzťahov a ich percepcia Slovákmi a Rusínmi/Ukrajincami na Slovensku (výsledky empirickej analýzy)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk 

Úroveň ukončeného vzdelania a posudzovanie identity k makrosociálnym útvarom príslušníkmi majoritnej a minoritných spoločenstiev

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk 

Diskusia

K niektorým otázkam formovania etnického vedomia

Michal Kaľavský, Michal.Kalavsky@government.gov.sk 

Niektoré aspekty pomenovania etnických a národnostných menšín

Ján Bača, Technická univerzita v Košiciach, jan.baca@tuke.sk 

Recenzie

Jozef Výrost, Ivan Slaměník (Eds.): Aplikovaná sociální psychologie II. Vydavateľstvo Grada Publishing, spol. s r.o., Praha 2001, 260 s.

Eva Mikušová, mikusova@saske.sk

Správy

Správa z vedeckej konferencie "Kvalita života a ľudské práva"

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Krakovská konferencia o Lemkoch a ich povojnovej deportácii

Mikuláš Mušinka, mmusinka@unipo.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok