Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Sexuálne a reprodukčné zdravie rómskej populácie (empirická analýza sexuálneho a reprodukčného správania rómskej populácie v oblasti Rožňava, Plešivec)

Eva Bolfíková, Fakulta verejnej správy UPJŠ, Košice, bolfikova@fvs.upjs.sk

Political Integration of the Romani Minority in post-Communist Slovakia and Macedonia

Eben Friedman, friedman@ecmi.de

Charakteristické znaky etnickej identity Slovákov v Maďarsku a ich odraz vo výskume slovenskej inteligencie

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk 

Z práce centier excelentnosti III. oddelenia SAV

Tvorivosť - jej koncepčný rámec a výskumný potenciál v CEVIT

Marta Jurčová, Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava, expsjur@savba.sk

Niektoré aktuálne problémy výskumu inteligencie

Imrich Ruisel, Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava, expsrui@savba.sk

Správy

Medzinárodná vedecká konferencia „Slovenčina v menšinovom prostredí“

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Prezentácia najnovších publikácií Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Správa z vedeckej konferencie „Teoretické a metodoligické otázky výskumu regionálnych dejín“

Anna Tkáčová, kacova@saske.sk

Správa z vedeckého seminára „Empirické poznatky z edukácie rómskych detí - Vplyv rodiny a rola matky vo výchove a vzdelávaní rómskych detí“

Anna Tkáčová, tkacova@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok