Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Filozoficko-etické úvahy Al-Fárábího o ideálnom meste-štáte

Vladimír Ďurčík, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, durcik@vsld.tuzvo.sk 

Lex Aquilia a problém prerušenej kauzality v rímskom práve (rozdielny názor Celsa a Juliána)

Blažena Antalová, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, antalova@pravo.upjs.sk

Migračné procesy Stredného Zemplína v období dualizmu (1867-1918) II.

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

Národnostné menšiny, vážny ľudsko-právny problém

Ľudmila Somorová, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, somorova@pravo.upjs.sk  

Recenzie a anotácie

Homišinová, M.: Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe 2003, 301 s.

Anna Divičanová, szki@mail.globonet.hu 

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok