Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Štúdie a články

Pravda dejín a rozprávanie dejín (Reflexia o Paulovi Ricoeurovi a iných)

Bohumila Ferenčuhová, Historický ústav SAV Bratislava, histfere@savba.sk

Michel Foucault a jeho predstava metodológie historiografie

Juraj Benko, Historický ústav SAV Bratislava, histenko@savba.sk

O českých a československých dějinách v éře První republiky

Zdeněk Kárník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Slovensko v syntetických dejinách predmníchovskej Československej republiky

Milan Zemko, Historický ústav SAV Bratislava, histzemk@savba.sk

Slovenská historiografia 90. rokov 20. storočia o zahraničnej politike medzivojnového Československa

Ľubica Harbuľová, Prešovská univerzita v Prešove, lharb@unipo.sk

Augustové slávnosti a ich význam v živote slovenskej spoločnosti za Uhorska a po vzniku prvej ČSR

Natália Krajčovičová, Historický ústav SAV Bratislava, histnata@savba.sk

Príprava osláv šesťdesiatin Andreja Hlinku

Maroš Hertel, Historický ústav SAV Bratislava, histhero@savba.sk 

Využitie tradícií a jubilejných osláv v propagačnej politike HSĽS v prvej polovici 30. rokov 20. storočia

Alena Bartlová, Historický ústav SAV Bratislava, histalba@savba.sk

Zápas Agrárnej strany o komerčné banky alebo limity demokracie (Úloha Agrárnej strany a Dr. Milana Hodžu v slovenskom bankovníctve 1918 – 1938)

Ľudovít Hallon, Historický ústav SAV Bratislava, Ludovit.Hallon@savba.sk 

Revolučná verejnosť v roku 1918

Lucia Segľová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Národný hrdina a politika. Štefánik medzi čechoslovakizmom a autonomizmom

Peter Macho, Historický ústav SAV Bratislava, Peter.Macho@savba.sk

Kultúra a politika, alebo zápas o Jozefa Gregora Tajovského

Ľubica Kázmerová, Historický ústav SAV Bratislava, histluba@savba.sk 

Politika a spoločnosť v občianskej poézii Janka Jesenského

Ivan Kamenec, Historický ústav SAV Bratislava, histkame@savba.sk 

Kontakt nitrianskeho biskupa ThDr. Karola Kmeťku s politickým životom a jeho každodenné povinnosti

 Františka Čechová, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, frantiska.cechova@gmail.com 

Predvolebná propaganda Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej a Československej národnosocialistickej strany počas 1. ČSR na základe plagátov a letákov zo zbierok Slovenského národného múzea

Linda Dudášová, Historický ústav SAV Bratislava, histlidu@savba.sk

Z každodenného života členov KSČ a jej stúpencov pred voľbami a po voľbách na príklade Banskej Bystrice a okolia v rokoch 1921 – 1938

Karol Fremal, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Karol.Fremal@umb.sk 

Rozkol

Jaroslava Roguľová, Historický ústav SAV Bratislava, histrogo@savba.sk 

Ohlas akcie lorda Rothermerea na Slovensku. Reakcie na revizionistickú kampaň v rokoch 1927 – 1928

 Miroslav MICHELA, Historický ústav SAV Bratislava, histmirm@savba.sk

Stratégia štátnych bezpečnostných orgánov vo vzťahu k politickým aktivitám Karpatonemeckej strany a procesu nacifikácie nemeckej minority na Slovensku v rokoch 1933 - 1938.

 Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, olejnik@saske.sk

Pezinskí Nemci v zlomových obdobiach 20. storočia

Mária Machajdíková

Nemecká komunita v živote slovenskej spoločnosti 1938 – 1945

 Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, gabzdil@saske.sk 

Činnosť Ústredne židov počas deportácií židov zo Slovenska

Katarína Hradská, Historický ústav SAV Bratislava, histhrad@savba.sk 

Pracovať a nepolitizovať! (sonda do slovenskej spoločnosti na jar 1944)

Ondrej Podolec, Univerzita Komenského v Bratislave, ondrej.podolec@flaw.uniba.sk  

Piešťanský zjazd ako medzník na ceste HSĽS k totalite

Robert Arpáš, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, rarpas@ukf.sk 

Film ako historický prameň (Možnosti a hranice využitia filmu pri historickom výskume)

Mária Ferenčuhová, FTF, Vysoká škola múzických umení Bratislava

Recenzie

Niekoľko poznámok k syntéze Zdeňka Kárníka o dejinách Prvej republiky

Xénia Šuchová, suchova@savbba.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok