Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Činnosť Ústredne židov počas deportácií židov zo Slovenska

Activity of Central office Jews during the deportations of Jews from Slovakia

Autor:

Katarína Hradská, Historický ústav SAV Bratislava, histhrad@savba.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Predkladaný článok sa zaoberá činnosťou Ústredne židov a v rámci nej aj pôsobením ilegálnej Pracovnej skupiny. Ústredňa židov bola od roku 1940 jedinou verejno-právnou inštitúciou židov na Slovensku a jej poslanie, úlohy a ciele striktne určoval slovenský štát, ktorý bol jej zakladateľom. Článok opisuje pôsobenie tejto inštitúcie a vplyv na židovskú komunitu. V súvislosti s napĺňaním cieľov Ústredne židov ešte aj dnes rezonujú otázky, či Ústredňa židov urobila všetko to, čo mala, resp. či bola skutočným zástupcom slovenských židov. Okrem toho v článku uvádzame aj činnosti dôležitých predstaviteľov v rámci židovskej otázky a deportácie slovenskej židovskej komunity.

Abstract

 Given article is concerned with the activities of Center for Jews and within it with the activities of illegal Working group. Center for Jews was in 1940 only one statutory institution foe Jewish people in Slovakia and its mission, roles and aims were strictly given by the state of Slovakia while he was the funder. Article is describing functioning of this institution 

Keywords

Centre for Jews. Working group. Slovak Jewish community.

Bibliografické informácie (sk)

HRADSKÁ, Katarína. Činnosť Ústredne židov počas deportácií židov zo Slovenska. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

HRADSKÁ, Katarína. Activity of Central office Jews during the deportations of Jews from Slovakia. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok