Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Film ako historický prameň (Možnosti a hranice využitia filmu pri historickom výskume)

Movie as a Historical Source (Possibilities and limits of use of movie in historical research)

Autor:

Mária Ferenčuhová, FTF, Vysoká škola múzických umení Bratislava

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V príspevku sa zameriavame na problém štatútu archívnych filmových materiálov a na možnosti ich využitia pre historický výskum. Na Slovensku sú filmové pramene len veľmi okrajovou súčasťou historického výskumu a preto sme sa rozhodli popísať, ako sa vyvíjal prístup historikov k filmovým materiálom. Tento cieľ uvádzame na príklade práce jedného z prvých politických historikov, ktorí sa venujú filmu. V článku poukazujeme na možnosti i hranice narábania s filmovým materiálom, na základe spomenutého príkladu.

Abstract

In this article we focus on the problem of archive film materials and on the possibility of the use of these materials for historic research. Films as sources are only marginal part of historic research in Slovakia and that is why we decided to describe how the approach of historian to film materials was developing. We show this aim on an example of the work of one of the first political historians that are working with films. Following the mentioned example we are also pointing out possibilities and limitations of work with film material in this article.

Keywords

Historical research. Use of film. Archive film materials.

Bibliografické informácie (sk)

FERENČUHOVÁ, Mária. Film ako historický prameň (Možnosti a hranice využitia filmu pri historickom výskume). Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

FERENČUHOVÁ, Mária. Movie as a Historical Source (Possibilities and limits of use of movie in historical research). Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok