Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Kontakt nitrianskeho biskupa ThDr. Karola Kmeťku s politickým životom a jeho každodenné povinnosti

Contact of Nitra´s Bishop ThD. Karol Kmeťko with the Political Life and his Daily Duties

Autor:

 Františka Čechová, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, frantiska.cechova@gmail.com 

ISSN: 1335-3608

Abstract

High status of Slovak bishop was counterbalanced by high pretensions on his preparation and daily duties.  First of all there were duties of priest in the position of  apostle successor. Karol Kmeťko had also a sense for a political situation. In the critical  moments he could find  adequate attitude both to state and to Vatican diplomacy. The different development of Catholicism in Bohemia and Slovakia was one of the factors that supported mutual contradictions but Kmeťko was playing the role of  integrator.

Keywords

Karol Kmeťko. Nitra. Slovakia.

Bibliografické informácie (sk)

ČECHOVÁ, Františka. Kontakt nitrianskeho biskupa ThDr. Karola Kmeťku s politickým životom a jeho každodenné povinnosti. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

ČECHOVÁ, Františka. Contact of Nitra´s Bishop ThD. Karol Kmeťko with the Political Life and his Daily Duties. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok