Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Michel Foucault a jeho predstava metodológie historiografie

Michel Foucalt and his idea of the methodology of historiography

Autor:

Juraj Benko, Historický ústav SAV Bratislava, histenko@savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa venuje dielu francúzskeho  filozofa a historika Michela Foucalta. Predmetom Foucaultovho archívneho výskumu sú spočiatku skupiny vylúčených indivíduí, mechanizmov a procedúr ich kontroly a zároveň analýza vnútorného poriadku historických diskurzov. Píše diela ako „Psychológia a duševná choroba“, „Zrod kliniky“ a najmä „Dejiny šialenstva“, ktoré sú charakterizované ako dejiny mocou umlčaných, za hranice „vážneho diskurzu“ vykázaných indivíduí.  Podrobne sa zaoberá dejinami vzťahov, stratégií a mechanizmov vylučovania a inštitúciami, pomocou ktorých sa novoveký rozum ostro dištancuje voči nerozumu šialenstva. 

Abstract

This paper considers the work of the french philosopher and historian Michel Foucault. The object of Foucault's archival research are initially groups of excluded individuals, mechanisms and procedures for inspection and analysis of historical discourse. He is an author of publications as "Psychology and mental illness", "The Birth of Clinic" and especially "History of Madness", which are characterized as power silenced history, beyond "serious discourse" reported by individuals. He is dealing in detail wtih the history of relations, strategies and mechanisms of excretion and institutions by which newage sense strongly distances itself against unreason madness.

Keywords

Michel Foucault. Methodology. Historiography.

Bibliografické informácie (sk)

BENKO, Juraj. Michel Foucault a jeho predstava metodológie historiografie. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

BENKO, Juraj. Michel Foucalt and his idea of the methodology of historiography. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3. 

Článok v PDF

Zdieľať článok