Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

O českých a československých dějinách v éře První republiky

About the Czech and Czechoslovak history in the era of the First Republic

Autor:

Zdeněk Kárník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom príspevku je pokus o syntézu dejín Prvej republiky. Existenčným problémom Prvej republiky bol ako ľavý, tak aj pravý politický extrém – boľševický komunizmus a fašizmus (vo svojich rôznych podobách). V štúdiu jeho pôsobnosti je nutné venovať mimoriadnu pozornosť, ak sa chceme vyvarovať podstatných chýb vo vytváraní obrazu minulosti. Štúdium týchto javov nás nutne vyvádza z národnej uzavretosti a núti nás venovať sa nadnárodným a medzinárodným súvislostiam a porovnaniam. 

Abstract

The aim of this paper is an attempt to summarize the history of the First Republic. Existential problems of the First Republic was left as well as right political extreme - Bolshevik communism and fascism (in its various forms). In a study of its scope, it is necessary to pay particular attention if we want to avoid serious errors in creating the image of the past. The study of these phenomena takes us necessarily out of our national isolation and forces us to deal with transnational and international contexts and comparisons.

Keywords

First Czechoslovak Republic. Czech history. Czechoslovak history.

Bibliografické informácie (sk)

KÁRNÍK, Zdeněk. O českých a československých dějinách v éře První republiky. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

KÁRNÍK, Zdeněk. About the Czech and Czechoslovak history in the era of the First Republic. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok