Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Pezinskí Nemci v zlomových obdobiach 20. storočia

Germans of Pezinok in breakpoints periods of the 20th century

Autor:

Mária Machajdíková

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok je sondou do života nemeckých občanov Pezinku v 1. polovici 20. storočia. V úvode je načrtnutý vývoj a postavenie obyvateľstva nemeckej národnosti v tomto malokarpatskom meste. Ďalej opisujeme tolerantnú atmosféru v meste v medzivojnovom období a rozvoj nemeckého etnika. So začiatkom vojny sa situácia dramaticky zmenila, čo taktiež v článku čitateľom približujeme.

Abstract

Article is exploring life of German citizens of Pezinok in first half of 20th century. At the beginning we outline development and situation of German national population in this small Carpathian city. Further we describe tolerant atmosphere in the city during interwar period and improvement of German ethnic group. The situation changed dramatically as the war began and this is also described in this article.

Keywords

German minority, Pezinok. Interwar and war period.

Bibliografické informácie (sk)

MACHAJDÍKOVÁ, Mária. Pezinskí Nemci v zlomových obdobiach 20. storočia. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7. č. 3.

Bibliographic information

MACHAJDÍKOVÁ, Mária. Germans of Pezinok in breakpoints periods of the 20th century. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok