Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Piešťanský zjazd ako medzník na ceste HSĽS k totalite

The Congress of Piestany as a milestone of Hlinka's Slovak People's Party on the road to totalitarianism HSLS

Autor:

Robert Arpáš, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, rarpas@ukf.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V článku ponúkame prehľad udalostí, ktoré súviseli s vývojom a získavaním moci HSĽS. V úvode uvádzame vtedajšie podmienky, ktoré sa týkali závažných zmien na najvyšších postoch v ČSR. Dôležitou zmenou bolo aj to, že po prvý krát v dejinách Československa sa predsedom vlády stal Slovák. V článku sa venujeme otázke vstupu ľudovej strany do vlády ako aj upevňovaniu jej moci.

Abstract

In this article we propose overview of events that are related to development and gaining authority of HSĽS. At the beginning we focus on conditions that pertain to important changes in highest posts in Czechoslovak Republic. Very important change among others was that for the first time in history of Czechoslovak Republic the prime minister was Slovakian. In this article we focus on questions concerning joining the government and strengthen the position of folk party.

Keywords

Hlinka's Slovak People's Party. Development. Czechoslovak Republic.

Bibliografické informácie (sk)

ARPÁŠ, Robert. Piešťanský zjazd ako medzník na ceste HSĽS k totalite. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

ARPÁŠ, Robert. The Congress of Piestany as a milestone of Hlinka's Slovak People's Party on the road to totalitarianism HSLS. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok