Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Politika a spoločnosť v občianskej poézii Janka Jesenského

Politics and Society in civic poetry of Janko Jesenský

Autor:

Ivan Kamenec, Historický ústav SAV Bratislava, histkame@savba.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

Reading "civil poetry" J. Jesenského is a delight, but also inspiring contemporary source for the historian of modern Slovak history that they may be viewed through the prism of both official and unofficial official documents, both through original artistic and literary reflection.

Keywords

Janko Jesenský. Civic poetry. Modern Slovak history.

Bibliografické informácie (sk)

KAMENEC, Ivan. Politika a spoločnosť v občianskej poézii Janka Jesenského. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

KAMENEC, Ivan. Politics and Society in civic poetry of Janko Jesenský. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok