Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Pracovať a nepolitizovať! (sonda do slovenskej spoločnosti na jar 1944)

Work and not politicize! (survey into Slovak society in the spring of 1944)

Autor:

Ondrej Podolec, Univerzita Komenského v Bratislave, ondrej.podolec@flaw.uniba.sk  

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok je sondou do slovenskej spoločnosti na jar roku 1944. Hoci vtedajšie autoritatívne tendencie vládnuceho režimu spôsobujú, že zistiť skutočné nálady a názory vtedajšieho obyvateľstva je náročné, nie je to nemožné. V príspevku uvádzame viacero faktorov, ktoré pôsobili na verejnú mienku a vytvorili tak priaznivé podhubie pre dramatické udalosti, ktoré vyvrcholili na prelome augusta a septembra 1944. Medzi tieto faktory zaraďujeme napríklad vývoj na frontoch druhej svetovej vojny, propagandu v rozhlase a tlači, znižovanie životného štandardu a i.

Abstract

Article is exploring Slovak population in the spring of the year 1944. Even though authoritative tendencies of ruling regime at that time make it challenging to find out what real feelings and opinions of people were, it is not impossible. We present several factors that were affecting public opinion and created atmosphere for dramatic events that culminate in august/September in 1944. Among these factors we include for example development in the battlefront during World War the Second, propaganda on the radio and in the news, lowering the life standards and other. 

Keywords

Public opinion. Slovak population.

Bibliografické informácie (sk)

PODOLEC, Ondrej. PRACOVAŤ A NEPOLITIZOVAŤ ! (sonda do slovenskej spoločnosti na jar 1944). Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

PODOLEC, Ondrej. Work and not politicize! (survey into Slovak society in the spring of 1944). Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok