Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Pravda dejín a rozprávanie dejín (Reflexia o Paulovi Ricoeurovi a iných)

The truth of history and narrative history (Reflection of Paul Ricoeur and others)

Autor:

Bohumila Ferenčuhová, Historický ústav SAV Bratislava, histfere@savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom referátu je reflexia témy „Pravda dejín a rozprávanie dejín“ francúzskym filozofom a historiografom Paulom Ricoeurom. História a patrila po celý jeho život k jeho najobľúbenejším témam, z čoho vzišlo aj niekoľko publikácií. Problém pravdy v dejinách postavil Ricoeur najprv z hľadiska epistemológie, poznávania histórie a videl v ňom pravdivé splnenie úlohy, ktorá sa čaká od historika. Pravda historického poznania spočíva podľa Ricoeura v objektívnom overení subjektívnej pracovnej hypotézy a poctivom zvládnutí historického remesla. 

Abstract

The aim of the paper is a reflection of topic "The truth of history and narrative history" by historiographer, french philosopher Paul Ricoeur. History belonged throughout his life to his favorite themes, from which sprang several publications. The problem of truth in history built Ricoeur  at first in terms of epistemology, history and saw in it the true fulfillment of the task that is expected from historian. True historical knowledge lies according to Ricoeur in objectively verified subjective working hypothesis and fair mastery of historical craft.

Keywords

Narrative history. Historiography. Paul Ricoeur.

Bibliografické informácie (sk)

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Pravda dejín a rozprávanie dejín (Reflexia o Paulovi Ricoeurovi a iných). Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

FERENČUHOVÁ, Bohumila. The truth of history and narrative history (Reflection of Paul Ricoeur and others). Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok