Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Revolučná verejnosť v roku 1918

Revolutionary public in 1918

Autor:

Lucia Segľová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa zaoberá dvomi poslednými mesiacmi roku 1918. V  procesoch vzniku Československa a zániku Rakúsko-Uhorska sa stalo Slovensko prakticky „krajinou nikoho“. Žiaden zo zainteresovaných štátov nemal nad sledovaným územím skutočnú kontrolu a nebol teda schopný usmerňovať život obyvateľov. V tomto čase bolo jedným z najdôležitejších prejavov aktivity občanov vytvorenie a činnosť vlastných revolučných orgánov, ktoré organizovali život v neistej dobe.

Abstract

The paper deals with the most recent two months in 1918. In the processes of formation of Czechoslovakia and destruction of Austria-Hungary became Slovakia virtually "no man's land". None of the states involved did the study area real control and was thus able to guide the life of its inhabitants. At that time it was one of the most important expressions of citizen activity creation and operation of its own revolutionary bodies that organize life in uncertain times. 

Keywords

Czechoslovakia. Destruction of Austria-Hungary.

Bibliografické informácie (sk)

SEGĽOVÁ, Lucia. Revolučná verejnosť v roku 1918. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

SEGĽOVÁ, Lucia. Revolutionary public in 1918. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok