Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Slovenská historiografia 90. rokov 20. storočia o zahraničnej politike medzivojnového Československa

Slovak historiography in 90. years of 20th Century – about the foreign policy of the interwar Czechoslovakia

Autor:

Ľubica Harbuľová, Prešovská univerzita v Prešove, lharb@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa zaoberá témou dejín medzivojnovej Československej republiky. Rieši problematiku medzinárodnopolitických súvislostí vzniku Československa a vzťahy medzivojnového Československa so susednými krajinami. 90. roky 20. storočia priniesli posun vo výskume zahraničnej politiky medzivojnového Československa, no napriek tomu ostáva táto téma v slovenskej historiografii v porovnaní s výskumom zahraničnej politiky Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 v ústraní odborného záujmu.

Abstract

The paper deals with the topic of history of the interwar Czechoslovak Republic. It solves the problems of international-politics connections of formation of Czechoslovakia and relationships of interwar Czechoslovakia with neighboring countries. 90.years of 20th century brought a shift in  research of foreign policy of interwar Czechoslovakia, despite of this remains the topic in slovak historiography compared to research of Slovak foreign policy in the years 1939 - 1945 in the sidelines of professional interest.

Keywords

Slovak historiography. Interwar Czechoslovakia. Slovak foreign policy.

Bibliografické informácie (sk)

HARBUĽOVÁ, Ľubica. Slovenská historiografia 90. rokov 20. storočia o zahraničnej politike medzivojnového Československa. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

HARBUĽOVÁ, Ľubica. Slovak historiography in 90. years of 20th Century – about the foreign policy of the interwar Czechoslovakia. Individual and Society, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok