Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Slovensko v syntetických dejinách predmníchovskej Československej republiky

Slovakia in the synthetic history of the pre-Munich Czechoslovak Republic

Autor:

Milan Zemko, Historický ústav SAV Bratislava, histzemk@savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa venuje dielu znalca československých medzivojnových dejín Antonína Klimka, ktoré umožňuje syntetický historický pohľad na necelé dvadsaťročie prvej Československej republiky. Práca sa venuje metodologicko-chronologickým problémom. Antonín Klimek zaznamenáva postupný rast významu Slovenska pre ČSR, avšak prílišná zahltenosť každodennou politikou, v ktorej dominujú vekom zostarnutí, opotrebovaní politickí „mazáci“, mu bráni rozoznať v slovenskej politike nové, perspektívne tendencie stelesnené v politikoch mladšej generácie, dozrievajúcej už v republike, a to prakticky vo všetkých politických stranách. 

Abstract

This paper considers the work of an expert on interwar Czechoslovak history Antonin Klimek, which allows synthetic historical perspective on nearly twenty years of the First Czechoslovak Republic. The work is devoted to methodological-chronological problem. Antonín Klimek sees sequential growth of importance of Slovakia to Czechoslovakia, but because of everyday politics, where dominate overused seniors prevents him to recognize in slovak politics new promising tendencies embodied in the younger generation, already maturing in the republic, practically in all political parties.

Keywords

Pre-Munich Czechoslovak Republic. Slovakia. Antonin Klimek.

Bibliografické informácie (sk)

ZEMKO, Milan. Slovensko v syntetických dejinách predmníchovskej Československej republiky. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

ZEMKO, Milan. Slovakia in the synthetic history of the pre-Munich Czechoslovak Republic. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok