Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Stratégia štátnych bezpečnostných orgánov vo vzťahu k politickým aktivitám Karpatonemeckej strany a procesu nacifikácie nemeckej minority na Slovensku v rokoch 1933 - 1938.

The strategy of the state security authorities in relation to political activities of Carpathian German Party and process of Nazification of the German minority in Slovakia in 1933 - 1938

Autor:

 Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, olejnik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

In the  political development of the German minority in Slovakia played Carpathian German Party in the second decade of first Czechoslovak Republic formative role.  Carpathian German Party  increased importance especially in the second half of this decade, in the context of mastering German Nazis and the subsequent rise of nationalism among the members of the German minority in the Czech Republic and Slovakia.

Keywords

Carpathian German Party. German minority in Slovakia. State security authorities.

Bibliografické informácie (sk)

OLEJNÍK, Milan. Stratégia štátnych bezpečnostných orgánov vo vzťahu k politickým aktivitám Karpatonemeckej strany a procesu nacifikácie nemeckej minority na Slovensku v rokoch 1933 - 1938. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. The strategy of the state security authorities in relation to political activities of Carpathian German Party and process of Nazification of the German minority in Slovakia in 1933 - 1938. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No.

Článok v PDF

Zdieľať článok