Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Využitie tradícií a jubilejných osláv v propagačnej politike HSĽS v prvej polovici 30. rokov 20. storočia

Use traditions and jubilee celebrations in promotional policy of Hlinka's Slovak People's Party in the first half of the 30 of 20th century

Autor:

Alena Bartlová, Historický ústav SAV Bratislava, histalba@savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Course and program both these events was determined by contemporary revolutionary mood stature nationalist passions and efforts of both boards of autonomist parties to prove not only the population of Slovakia, but especially "Prague" and the rest of the world that behind them and the Slovak nation, despite not participating in the operation of government coalition, they are just a decisive political force in Slovakia.

Keywords

Hlinka's Slovak People's Party. Slovakia.

Bibliografické informácie (sk)

BARTLOVÁ, Alena. Využitie tradícií a jubilejných osláv v propagačnej politike HSĽS v prvej  polovici 30. rokov 20. storočia. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

BARTLOVÁ, Alena. Use traditions and jubilee celebrations in promotional policy of Hlinka's Slovak People's Party in the first half of the 30 of 20th century. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok