Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Zápas Agrárnej strany o komerčné banky alebo limity demokracie (Úloha Agrárnej strany a Dr. Milana Hodžu v slovenskom bankovníctve 1918 – 1938)

Match Agrarian Party on commercial banks or limits to democracy (The role of Agrarian Party and Dr. Milan Hodžu in the Slovak banking 1918-1938)

Autor:

Ľudovít Hallon, Historický ústav SAV Bratislava, Ludovit.Hallon@savba.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Obsah nasledovného príspevku sa týka hospodársko-politických aktivít agrárnej strany v medzivojnovom období. Uvedené aktivity však sleduje v zornom uhle rozvoja bankovníctva. V slovenskej historiografii je známy a dobre spracovaný zápas agrárnej strany a menovite najvýznamnejšieho predstaviteľa jej slovenského krídla Dr. Milana Hodžu o vybudovanie kapitálového zázemia agrárneho hnutia. V medzivojnovom období vznikol sofistikovaný systém peňažných ústavov pod kontrolou agrárnej strany od drobných družstiev cez stredne veľké ústavy až po peňažné centrály.

Abstract

Contents of the following contribution concerns the economic and political activities of the Agrarian Party in the interwar period. Mentioned activities, however, follows the sight of the development banking. The Slovak historiography known and well elaborated match namely the Agrarian Party and the leading exponent of the Slovak wings Dr. Milan Hodža to build capital background agrarian movement. In the interwar period created a sophisticated system of financial institutions under the control of the Agrarian Party from small teams through the medium constitution to cash centers.

Keywords

The Agrarian Party. Interwar period. Milan Hodža.

Bibliografické informácie (sk)

HALLON, Ľudovít. Zápas Agrárnej strany o komerčné banky alebo limity demokracie (Úloha Agrárnej strany a Dr. Milana Hodžu v slovenskom bankovníctve 1918 – 1938). Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

HALLON, Ľudovít. Match Agrarian Party on commercial banks or limits to democracy (The role of Agrarian Party and Dr. Milan Hodžu in the Slovak banking 1918-1938). Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok