Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Imidž vybraných úradov štátnej správy

Martin Čižmárik, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, cizmarik@saske.sk

»Habitus« ako spojovací článok medzi individuálnou a sociálnou praxou

Ondrej Kaščák, Trnavská univerzita v Trnave, okascak@truni.sk

Középső-Zemplén lakosságának etnikai összetétele és a térségben végbemenő etnikai határvonalak változásai a 18. századtól napjainkig (1)

 Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Z práce centier excelentnosti III. oddelenia SAV

Spiritualita a jej zisťovanie

Michal Stríženec, Ústav experimentálnej psychológie  SAV,Bratislava, strizenec@orangemail.sk   

Diskusia

Československé štátne občianstvo Slovákov presídlených z Maďarska

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Recenzie a anotácie

Cuin, Charles Henry - Gresle, Francois: Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2004, 263 s. ISBN: 80-86429-33-4

Halík, Tomáš: Vzýván i nevzýván. Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004, 371 s.

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok