Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

2

Štúdie a články

K dejinám cechov na Slovensku: cechy v Spišskej Sobote, Poprade, Veľkej, Matejovciach a Strážach pod Tatrami

Miriam Lengová, mlengova@hotmail.com

Középső-Zemplén lakosságának etnikai összetétele és a térségben végbemenő etnikai határvonalak változásai a 18. századtól napjainkig (2)

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Rdzeń Starego Kontynentu

Darek Cwiek, derekcviek@yahoo.de

Z práce centier excelentnosti III. oddelenia SAV

Jazykové mýty a ich poslanie

Viktor Krupa, Ústav orientalistiky SAV, kaorvikr@savba.sk

Slavomír Ondrejovič, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, slavoo@juls.savba.sk

Diskusia

Правові засади національно-культурних автономій національних меншин за законодавством зарубіжних країн

Ярослав Володимирович Лазур (LAZUR, Jaroslav Volodimirovich)

Recenzie a anotácie

Veselá, Renata - Schelle, Karel (Eds.): Římské právo a neprávnické prameny. Brno: PF MU 2003, 94 s.

Blažena Antalová, antalova@pravo.upjs.sk

Stipta, István: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice: Nica 2004, 270 s.

Erik Štenpien, stenpien@pravo.upjs.sk

Správy

Správa z konferencie "Zložitá cesta k objektivite poznania"

Otto Kostelný, Otto.Kostelny@fsi.utc.sk

Správa z vedeckej konferencie „Národnostná politika Slovenskej republiky po roku 1989“

Anna Tkáčová, tkacova@saske.sk

Správa z vedeckej konferencie „Európske impulzy pre rozvoj psychológie práce, organizácie a riadenia po vstupe do EÚ“

Katarína Vasiľová, vasilova@saske.sk

Issue 2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok