Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

3

Úvod

30 rokov Spoločenskovedného ústavu SAV

Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., zástupca riaditeľa SvÚ SAV, Spoločenskovedný ústav SAV Košice
PhDr. Stanislav Konečný, CSc., predseda Vedeckej rady SvÚ SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

Štúdie a články

Historia Łemków na ziemiach polskich

Darek Cwiek, derekcviek@yahoo.de

Zakarpatské a východoslovenské materiály z archívu Floriána Zapletala

Mikuláš Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove, mmusinka@unipo.sk

Diskusia

Dokumenty a práca s nimi v etnohistórii

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, konecny@saske.sk

Ukrajinské a rusínske materiály na internetových serveroch

Alexander Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove,  musinka@unipo.sk

Život Rómov v archívnych materiáloch z 18. a 19. storočia

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk

Vývoj a stav zamestnanosti v Košickom regióne v rokoch 2003–2004

Dušan Vitko, Technická univerzita v Košiciach, dusan.vitko@tuke.sk

Recenzie a anotácie

Marušiak, J. – Ferencová, M. (zost.): Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Bratislava: Veda 2005, 220 s.

Radoslav Maskaľ, maskal@saske.sk

Správy

Správa z konferencie „Sociální procesy a osobnost 2005“

Lucia Ištvániková, istvanik@saske.sk

Issue 3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok