Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

1

Štúdie a články

Cechy, remeselníci a trh v Kežmarku (16.–18. storočie)

Miriam Lengová, mlengova@hotmail.com 

Maďari a Nemci v právnom poriadku Československa a Slovenska od roku 1918 do roku 1989

Ľudmila Somorová, somorova@pravo.upjs.sk 

Diskusia

Noetická skepse – významný rys dějin evropského myšlení

Zdeněk Novotný, novotny@ro.inext.cz 

Ľudové súdnictvo na Slovensku po 2. svetovej vojne a proces s nilašmi na Okresnom ľudovom súde v Košiciach

Radoslav Maskaľ, Spoločenskovedný ústav SAV, maskal@saske.sk 

Recenzie a anotácie

Stipta István: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice: Nica 2004, 226 s. (A magyar bírósági ítélkezési rendszer története 1918-ig)

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

Správy

Správa z vedeckej konferencie "„Ľudáci a komunisti: súperi? spojenci? protivníci?“," Banská Bystrica

Radoslav Maskaľ, maskal@saske.sk

Správa z vedeckej konferencie "Ukrajinská povstalecká armáda a Slovensko – krok k objektívnemu hodnoteniu"

Otto Kostelný, Otto.Kostelny@fsi.utc.sk 

Issue 1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok